Programmaplan

Programma 1. Prettig wonen voor iedereen

Wij staan voor een schone en veilige, groene en duurzame leefomgeving. Voor ouderen en jongeren, voor ondernemers en werknemers, voor gezinnen en alleenstaanden, voor gezonde mensen en mensen met een aandoening en/of beperking. Ons uitgangspunt is een sociaal inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen.

Omgevingsvisie
We stellen samen met inwoners, ondernemers en instellingen een omgevingsvisie op voor Teylingen. We bedenken met elkaar hoe we de fysieke leefomgeving van Teylingen graag zien, nu en in de toekomst. Het traject voor het opstellen van de Omgevingsvisie is in 2021 gestart, naar verwachting kan de Omgevingsvisie in het 4 e kwartaal 2023 worden vastgesteld.

Wonen
Het Woonprogramma 2020-2024, dat we met onze inwoners en andere belanghebbenden hebben
opgesteld, werken we dit jaar verder uit. Dit doen wij in verschillende projecten die bijdragen aan onze ambities.
Teylingen is een aantrekkelijke woongemeente, waarin de vraag naar woningen blijft toenemen. We sluiten aan bij de woonbehoefte van inwoners en streven naar een gevarieerd bouwprogramma met sociale huur, betaalbare koop en huurwoningen in het middensegment. Nieuw Boekhorst een belangrijke ontwikkeling om te voorzien in de toekomstige woningbehoefte We dagen marktpartijen uit om met nieuwe woonconcepten te komen om snel en flexibel woonruimte te realiseren, ook voor spoedzoekers en bijzondere doelgroepen. Met woningcorporatie Stek werken we aan een project voor tijdelijke woonruimte voor spoedzoekers. Bij een goed woonklimaat horen ook voldoende groen, recreatiemogelijkheden dicht bij huis en een open landschap met aandacht voor biodiversiteit. Bij het samenstellen van nieuw beleid integreren wij deze thema’s dan ook met elkaar zodat we tot een brede aanpak komen.

Leefbare en levendige wijken

We hechten belang aan leefbare en levendige wijken en een goede bereikbaarheid, daarom zijn we bezig met het opstellen van een mobiliteitsplan voor Teylingen. Met de lokale middenstand, citymanagement en onze inwoners slaan we de handen ineen om onze winkelcentra gezellig, aantrekkelijk en levendig te houden. Na de aanleg van de Noordelijke Randweg wordt het mogelijk het centrum van Voorhout autoluw te maken. Ook hebben we - voor wonen, werken en winkelen - aandacht voor goede parkeervoorzieningen.

Veiligheid

Het thema veiligheid krijgt een steeds prominentere rol op de gemeentelijke agenda. Zowel als het gaat om de gemeentelijke rol bij de bestrijding van georganiseerde misdaad en de veiligheid op straat, in de winkelgebieden of in de directe woonomgeving. Daarom is er een strategisch veiligheidsplan opgesteld voor vier jaar (2020-2023) en wordt er jaarlijks een uitvoeringsprogramma vastgesteld; het integraal veiligheidsjaarplan.
 
Speerpunten
De belangrijkste speerpunten uit het programma Prettig wonen voor iedereen zijn:

 • Uitvoering centrumvisie voor de drie kernen
 • Omgevingsvisie voor de gemeente Teylingen
 • Uitvoering Woonprogramma 2020-2024
 • Bouw van koop- en (sociale) huurwoningen voor onze woningzoekenden
 • Ruimte voor nieuwe woonconcepten
 • Duurzaam en energieneutraal bouwen
 • Groene inrichting en recreatieve voorzieningen in en rond de wijk
 • Versterking van de biodiversiteit
 • Integraal veiligheidsplan
 • Verbetering regionale en lokale bereikbaarheid
 • Duurzame mobiliteit

Ontwikkelingen
Ondermijning
Weerbaarheid tegen ondermijning van de democratische rechtsorde is een belangrijk thema, zowel landelijk als lokaal. Duidelijk is dat de wereld om ons heen in hoog tempo verandert en de problematiek steeds complexer wordt. Dit vraagt om een andere, integrale, manier van werken en het aanbrengen van focus.

Omgevingswet/ integraal werken/ besluitvormingscultuur
Op 1 juli 2022 wordt de Omgevingswet ingevoerd. Een wet die impact heeft op de bestuurs- en besluitvormingscultuur. De verantwoordelijkheid verschuift naar de initiatiefnemer en de overheid krijgt een meer terughoudende rol in de uitvoeringspraktijk. Kaderstelling en visievorming worden in toenemende mate de taak van de overheid.
Samenwerking met en eigen verantwoordelijkheid van inwoners en ondernemers staan hierbij voorop.
Hoe gaan we (ambtelijk en bestuurlijk) onze nieuwe positie en rol vormgeven? Wat leggen we wel en niet vast in plannen en visies? Hoe ver gaat de samenwerking? Welke vrije ruimte bestaat er voor initiatiefnemers en wat betekent dat voor de positie en rechten van andere, misschien wat minder mondige en invloedrijke inwoners? De impact van de Omgevingswet is een belangrijk thema. Daar moeten we in de komende jaren samen handen en voeten moeten aan geven, en spelregels voor opstellen.

Aan de hand van een landelijk ontwikkelt financieel dialoogmodel hebben we een analyse gemaakt om de structurele kosten van de Omgevingswet in beeld te brengen na de inwerkingtreding van de wet. Hieruit blijkt dat het eerder door het Rijk ingenomen standpunt dat de invoering en uitwerking van de Omgevingswet kostenneutraal kan verlopen niet realistisch is. Hierover zijn we reeds in overleg met het Rijk en in 2022 zullen we met een uitwerking komen hoe we deze kosten denken te mitigeren.

Schaarse ruimte/ integrale opgaven
Het zoeken naar balans tussen wonen, werken, recreëren en verblijven geeft een continue spanning. Bovendien legt de energie- en warmtetransitie extra druk op de schaarse ruimte. Het is een uitdaging om de concurrerende ruimtevragen integraal af te wegen en waar mogelijk multifunctioneel gebruik te maken van ruimte. De volgende ontwikkelingen leiden tot extra ruimtevraag:

 • Op de woningmarkt is sprake van grote krapte, met name in het (sociale) huursegment en in het middensegment. Ook de koopmarkt is zeer overspannen. Vraag en aanbod zijn ook vorig jaar verder uit elkaar gegroeid. Steeds meer woningen worden boven de vraagprijs verkocht en woningen staan minder lang te koop. Bovendien ontstaan er steeds meer één- en tweepersoonshuishoudens die een andere woonvraag hebben dan traditionele gezinnen. De uitstroom uit de maatschappelijke opvang en beschermd wonen programma's dragen ook bij aan deze ontwikkeling. Er is een toenemende vraag naar flexibele en tijdelijke woonruimte, onder andere voor spoedzoekers. Ook d e aanwezigheid van arbeidsintensieve bollenteelt leidt tot een toestroom van arbeidsmigranten met een vraag naar (kwalitatieve) huisvesting.
 • Dankzij de toenemende verstedelijking neemt de behoefte aan recreatie en groen toe. Inwoners hebben behoefte aan voldoende groene gebieden van goede kwaliteit voor bewegen, recreëren, natuur en rust Ook groeit de vraag naar recreatieve accommodaties en bijbehorende voorzieningen (parkeren, horeca, sanitair, etc.).
 • De toenemende verstedelijking leidt tot zwaardere belasting van de bestaande infrastructuur en vervoersvormen. Dat betekent knelpunten in de capaciteit, veiligheid en leefbaarheid. Robuuste en duurzamere vormen van ontsluiting en mobiliteit vragen om extra ruimte. Lokaal werken we aan een mobiliteitsplan. In regionaal verband werken we aan meerdere dossiers om de bereikbaarheid van de Duin- en Bollenstreek te verbeteren en te komen tot duurzame mobiliteit.
 • De komende jaren zet de krimp in het aantal bedrijven in de bollensector door. Dat resulteert in verdergaande schaalvergroting en specialisatie binnen de sector, met aandacht voor duurzaam bodembeheer.
 • Voor de omschakeling van fossiele naar duurzame energiebronnen is veel ruimte nodig, zowel boven de grond (o.a. zonneweides en windturbines) als ondergronds (warmtesystemen). Ook voor het klimaatbestendig inrichten van wijken is extra ruimte nodig (o.a. waterberging en meer groen in woonwijken).

Verbinding ruimtelijke en sociale agenda
We staan voor de uitdaging om ruimtelijke en sociale vraagstukken met elkaar in verbinding te brengen en in samenhang te bezien. Vanuit een op te stellen maatschappelijke agenda kunnen we de verschillende thema’s met elkaar in verbinding brengen. Fundament van de maatschappelijke agenda is de omgevingsvisie waarin de verbinding tot stand komt.

Klimaat en biodiversiteit

Klimaat
Het klimaat verandert wereldwijd. De gemiddelde temperatuur en zeespiegel stijgen en de seizoenen worden verstoord. Bovendien nemen de weersextremen toe, zoals langere periodes van droogte, hitte en hevige regenbuien. Om te zorgen dat ook voor de komende generaties onze planeet een goede plek is om te leven, moeten we samen optrekken om de klimaatverandering tegen te gaan.
In het Klimaatakkoord is de doelstelling neergelegd om de nationale broeikasgasuitstoot in 2030 met 49% terug te dringen ten opzichte van 1990. Er zijn landelijk concrete maatregelen opgenomen om deze doelstelling te behalen.

Biodiversiteit

De mens kan niet zonder flora en fauna. Alle planten en dieren voorzien ons van tastbare zaken als voedsel, medicijnen en bouwmaterialen. Maar ze bieden ons ook recreatiemogelijkheden, spelen een rol in ons geluksgevoel en planten voorzien ons van zuurstof. Fauna, met name de veeteelt, speelt een belangrijke rol bij de klimaatveranderingen en alle bijbehorende uitdagingen. Ondanks de waarde van de verschillende ecosystemen, wordt er wereldwijd een beleid gehanteerd waarbij planten en dieren vaak het onderspit moeten delven. Dat leidt tot een afnemende biodiversiteit, wat desastreuze gevolgen kan hebben. Met het oog op de toekomst, is een duurzaam flora- & faunabeleid urgenter dan ooit en zullen we de huidige trend moeten keren.

Voor de komende jaren betekent dit dat we allerlei duurzame veranderingen moeten inpassen in de leefomgeving. Denk hierbij aan het verduurzamen van de gebouwde omgeving en de omschakeling naar duurzame energie. Deze ontwikkelingen vergen actieve betrokkenheid van vele organisaties, bedrijven en inwoners. Uitvoeringsprogramma Biodiversiteit wordt binnenkort aan de raad aangeboden. Na instemming volgt uitvoering in 2022.

Lasten, baten en saldo

Lasten

-20.596

23,4 %

Baten

9.723

11,0 %

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2022 14:00:15 met de export van 12/17/2021 14:05:55