Home

Bijlagen

Bijlage 1: Overzicht baten en lasten per taakveld

Bedragen x € 1.000

Taakvelden

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Afval

Lasten

-3.261

-2.950

-2.940

-2.940

-2.940

-2.940

Baten

5.047

4.372

4.372

4.372

4.372

4.372

Saldo

1.786

1.422

1.432

1.432

1.432

1.432

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Lasten

Baten

46.498

47.515

49.829

48.456

48.209

48.520

Saldo

46.498

47.515

49.829

48.456

48.209

48.520

Arbeidsparticipatie

Lasten

-395

-423

-434

-447

-617

-683

Baten

Saldo

-395

-423

-434

-447

-617

-683

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Lasten

-66

-135

-139

-139

-139

-139

Baten

63

84

85

85

85

85

Saldo

-3

-51

-55

-55

-55

-55

Begeleide participatie

Lasten

-3.113

-2.721

-2.576

-2.492

-2.379

-2.309

Baten

Saldo

-3.113

-2.721

-2.576

-2.492

-2.379

-2.309

Begraafplaatsen en crematoria

Lasten

-3

-6

-6

-6

-6

-6

Baten

Saldo

-3

-6

-6

-6

-6

-6

Beheer overige gebouwen en gronden

Lasten

-518

-425

-430

-430

-429

-427

Baten

298

51

822

331

72

72

Saldo

-220

-374

391

-100

-358

-355

Belastingen overig

Lasten

-5

Baten

3.124

3.230

100

100

100

100

Saldo

3.119

3.230

100

100

100

100

Bestuur

Lasten

-2.227

-2.101

-2.149

-2.149

-2.149

-2.149

Baten

52

58

58

58

58

58

Saldo

-2.174

-2.043

-2.091

-2.091

-2.091

-2.091

Burgerzaken

Lasten

-1.749

-1.171

-1.062

-1.108

-1.108

-1.108

Baten

383

640

640

640

640

640

Saldo

-1.366

-531

-422

-467

-467

-467

Crisisbeheersing en brandweer

Lasten

-2.617

-2.375

-2.362

-2.388

-2.388

-2.371

Baten

225

242

243

243

243

243

Saldo

-2.391

-2.133

-2.118

-2.145

-2.145

-2.128

Cultureel erfgoed

Lasten

-79

-270

-204

-196

-190

-190

Baten

Saldo

-79

-270

-204

-196

-190

-190

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Lasten

-738

-399

-416

-416

-415

-415

Baten

153

155

157

157

157

157

Saldo

-585

-245

-259

-259

-259

-258

Economische ontwikkeling

Lasten

-1.735

-2.221

-1.133

-1.318

-1.558

-720

Baten

411

130

130

130

130

130

Saldo

-1.324

-2.091

-1.003

-1.188

-1.428

-590

Economische promotie

Lasten

-129

-336

-276

-236

-236

-236

Baten

183

275

273

134

134

134

Saldo

55

-61

-4

-102

-102

-102

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Lasten

-2

Baten

Saldo

-2

Geëscaleerde zorg 18-

Lasten

-539

-889

-712

-686

-668

-649

Baten

Saldo

-539

-889

-712

-686

-668

-649

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Lasten

-4.009

-8.128

-5.810

Baten

4.009

8.105

7.241

1.431

Saldo

-22

1.431

1.431

Inkomensregelingen

Lasten

-10.489

-6.617

-7.470

-7.470

-7.470

-7.470

Baten

9.946

5.706

6.323

6.323

6.323

6.323

Saldo

-543

-911

-1.147

-1.147

-1.147

-1.147

Maatwerkdienstverlening 18-

Lasten

-7.326

-6.632

-6.721

-6.600

-6.417

-6.225

Baten

Saldo

-7.326

-6.632

-6.721

-6.600

-6.417

-6.225

Maatwerkdienstverlening 18+

Lasten

-6.933

-7.560

-7.339

-7.339

-7.339

-7.339

Baten

235

233

Saldo

-6.698

-7.327

-7.339

-7.339

-7.339

-7.339

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Lasten

-647

-478

-538

-538

-538

-538

Baten

Saldo

-647

-478

-538

-538

-538

-538

Media

Lasten

-835

-793

-794

-794

-794

-794

Baten

24

25

25

25

25

25

Saldo

-811

-768

-768

-768

-768

-768

Milieubeheer

Lasten

-1.770

-1.727

-1.745

-1.745

-1.745

-1.745

Baten

322

113

113

113

113

113

Saldo

-1.448

-1.614

-1.632

-1.632

-1.632

-1.632

Musea

Lasten

-58

-41

-44

-43

-43

-43

Baten

168

165

167

167

167

167

Saldo

110

123

123

125

125

125

Mutaties reserves

Lasten

-229

-78

-2.196

-1.705

-15

-15

Baten

3.214

6.059

2.158

2.174

2.435

1.597

Saldo

2.984

5.981

-38

469

2.420

1.582

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Lasten

-1.137

-1.235

-1.238

-1.238

-1.238

-1.238

Baten

233

230

233

233

233

233

Saldo

-904

-1.004

-1.005

-1.005

-1.005

-1.005

Onderwijshuisvesting

Lasten

-2.396

-1.972

-1.887

-1.939

-2.131

-2.090

Baten

51

47

47

47

47

47

Saldo

-2.345

-1.925

-1.840

-1.892

-2.084

-2.043

Openbaar basisonderwijs

Lasten

-210

-200

-200

-200

-200

-200

Baten

Saldo

-210

-200

-200

-200

-200

-200

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Lasten

-2.618

-3.195

-3.096

-3.097

-3.150

-3.173

Baten

53

131

132

132

132

132

Saldo

-2.565

-3.064

-2.964

-2.965

-3.017

-3.041

Openbare orde en veiligheid

Lasten

-861

-1.319

-1.275

-1.178

-1.178

-1.178

Baten

19

38

38

38

38

38

Saldo

-842

-1.280

-1.237

-1.140

-1.140

-1.140

Overhead

Lasten

-10.094

-12.189

-12.742

-12.576

-12.466

-12.461

Baten

31

136

137

137

137

137

Saldo

-10.063

-12.053

-12.605

-12.439

-12.329

-12.323

Overige baten en lasten

Lasten

-167

661

750

669

506

661

Baten

24

-5

-5

-5

-5

-5

Saldo

-143

656

745

664

501

656

OZB niet-woningen

Lasten

-291

-251

-251

-251

-251

-251

Baten

2.063

2.195

2.704

2.704

2.704

2.704

Saldo

1.772

1.944

2.453

2.453

2.453

2.453

OZB woningen

Lasten

-291

-251

-251

-251

-251

-251

Baten

3.851

4.342

5.567

5.599

5.658

5.658

Saldo

3.560

4.091

5.316

5.348

5.408

5.408

Parkeerbelasting

Lasten

Baten

10

11

11

11

11

11

Saldo

10

11

11

11

11

11

Parkeren

Lasten

-129

-245

-247

-247

-247

-247

Baten

9

18

12

12

12

12

Saldo

-120

-226

-235

-235

-235

-235

Recreatieve havens

Lasten

-436

-308

-348

-353

-353

-353

Baten

99

61

97

97

97

97

Saldo

-338

-246

-251

-256

-256

-256

Riolering

Lasten

-2.022

-2.168

-2.100

-2.250

-2.250

-2.250

Baten

2.958

3.107

3.162

3.263

3.263

3.263

Saldo

936

939

1.062

1.014

1.014

1.014

Ruimtelijke ordening

Lasten

-1.861

-1.098

-915

-895

-895

-895

Baten

878

65

65

65

65

Saldo

-983

-1.098

-850

-830

-830

-830

Samenkracht en burgerparticipatie

Lasten

-3.169

-4.175

-3.279

-3.265

-3.260

-3.255

Baten

109

205

179

179

179

179

Saldo

-3.060

-3.970

-3.099

-3.085

-3.080

-3.075

Sportaccommodaties

Lasten

-2.201

-2.465

-2.393

-3.011

-3.007

-2.984

Baten

206

209

212

212

212

212

Saldo

-1.995

-2.256

-2.181

-2.799

-2.795

-2.772

Sportbeleid en activering

Lasten

-390

-326

-234

-234

-234

-234

Baten

21

Saldo

-369

-326

-234

-234

-234

-234

Treasury

Lasten

-653

-575

-561

-561

-561

-561

Baten

1.864

1.700

1.700

1.300

1.100

1.100

Saldo

1.211

1.126

1.140

740

540

540

Verkeer en vervoer

Lasten

-3.183

-3.728

-3.789

-4.395

-4.620

-4.604

Baten

204

116

160

160

160

160

Saldo

-2.979

-3.612

-3.629

-4.236

-4.460

-4.444

Volksgezondheid

Lasten

-1.801

-2.247

-2.389

-2.389

-2.389

-2.389

Baten

38

161

25

25

25

25

Saldo

-1.763

-2.086

-2.364

-2.364

-2.364

-2.364

Wijkteams

Lasten

-2.551

-2.685

-2.647

-2.599

-2.600

-2.600

Baten

3

3

3

3

3

3

Saldo

-2.549

-2.682

-2.644

-2.596

-2.597

-2.597

Wonen en bouwen

Lasten

-2.083

-1.455

-1.325

-1.315

-1.314

-1.314

Baten

1.490

544

744

544

544

544

Saldo

-593

-911

-581

-771

-770

-770

Totaal saldo taakvelden

553

509

47

-3.062

-3.789

-3.020

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2022 14:00:15 met de export van 12/17/2021 14:05:55