Paragrafen

Paragraaf Duurzaamheid

(Beleid)context
Op zowel mondiaal, landelijk, regionaal als lokaal niveau ziet men steeds meer de urgentie en noodzakelijkheid om duurzame ontwikkeling in onze samenleving te verankeren.

Inmiddels zijn er op verschillende schaalniveaus concrete afspraken gemaakt: het Nationaal Energieakkoord (2013), het klimaatakkoord Parijs (2015), het Energieakkoord Holland Rijnland (2017), het Nationale Klimaatakkoord (2019) en het Convenant Aardgasvrij (2018). Daarnaast zijn het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (2017 en het Rijksbrede programma Circulaire Economie (2016) in werking getreden en is een Deltaplan Biodiversiteitsherstel (2018) opgesteld.

Als gevolg van deze ontwikkelingen worden gemeenten voor veel onderwerpen meer dan voorheen in een uitvoerende rol geplaatst; daartegenover is het ook de verwachting dat in de toekomst meer gerichte doelbijdragen zullen gaan komen, voor bijvoorbeeld de energietransitie.

Energietransitie hoofdthema
Gemeente Teylingen heeft het Energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025 in 2017 getekend. De gezamenlijke ambitie is om in 2050 energieneutraal te zijn. De concrete uitwerking vindt plaats in de Regionale Energie Strategie (RES) Holland Rijnland. De RES 1.0 is geamendeerd vastgesteld door de gemeenteraad in juni 2021. Op basis van de RES 1.0 volgt een Transitie Visie Warmte (TVW) en een Lokale Energie Strategie (LES), die eind 2021 worden voorgelegd aan de raad. In 2022 volgt zowel het uitvoeringsprogramma voor de TVW als het uitvoeringsprogramma voor de LES.  De energietransitie vraagt steeds meer capaciteit van de organisatie.

Budgetten
Met ingang van 2022 wordt het generieke budget voor duurzame ontwikkeling gesplitst in een afzonderlijk budget ten behoeve van het cluster energietransitie en een budget “duurzame ontwikkelingen” bij de coördinator duurzame ontwikkeling.

De ervaring leert dat de afgelopen jaren landelijk en/of provinciaal geregeld financiële middelen beschikbaar werden gesteld voor (cofinanciering, subsidies e.d.) waar de gemeente gebruik van maakte. Om de ambities uit het Klimaatakkoord te kunnen realiseren hebben gemeenten structureel meer geld van het Rijk nodig voor deze nieuwe taak.

Investeringsmaatregelen worden altijd separaat aan de raad voorgelegd.
Ook niet voorziene projecten waarvoor budget nodig is in aanvulling op het beschikbare budget, worden separaat in de kadernota en begroting opgevoerd en/of apart aan de raad voorgelegd.

Global Goals gemeente Teylingen
De gemeente Teylingen gebruikt de Sustainable Development Goals (Global Goals) die zijn opgesteld door de VN en mede ondertekend door Nederland, om duurzame ontwikkeling een brede invulling te geven door de hele organisatie heen.

We onderschrijven het standpunt van de VNG over de waarde en de mogelijkheden voor ons als lokale overheid om een bijdrage te leveren aan de Global Goals, juist door mondiale doelstellingen te koppelen aan wat lokaal mogelijk is. Wij zijn onderdeel van een mondiale samenleving, waar we een bijdrage aan kunnen leveren, als we ons daarvan bewust zijn, en dat bewustzijn ook willen vertalen naar ons eigen, lokale handelen.

In 2020 heeft de gemeenteraad het nieuwe programma “Plan Duurzame Ontwikkeling Teylingen 2020-2022” met bijbehorend uitvoeringsprogramma vastgesteld. In dit programma is de verankering tussen beleid en voorgenomen activiteiten en de Global Goals voor het eerst opgenomen, als basis om daar de komende jaren gebruik van te maken.

Brede benadering als Global Goals gemeente
Behoud van natuur en biodiversiteit, de beschikbaarheid van grondstoffen, energie, gezondheid en kwaliteit van bestaan van vele mensen zijn mondiale vraagstukken. Teylingen ziet dat en wil zijn verantwoordelijkheid nemen. Dat vraagt aandacht en actie gericht op duurzame ontwikkeling in brede zin: beheer, behoud en ontwikkeling van ecologische, economische en sociale waarden.

Wij gaan uit van duurzaamheid in brede zin: sociale, fysieke en economische duurzaamheid (people, planet, profit) moeten weloverwogen gecombineerd worden. Als deze drie aspecten in evenwicht zijn, er sprake is van een duurzame ontwikkeling.

Het is onmiskenbaar dat duurzame ontwikkeling maatschappelijk gedragen moet worden. Betrokkenheid van inwoners, bedrijven en instellingen is erg belangrijk. Veel zal afhangen van de inzet van de gemeente zelf maar evenzeer van maatschappelijke partners zoals bewoners, ondernemers en instellingen als zorg en onderwijs.

Rapportage
Jaarlijks wordt een rapportage opgesteld over de bereikte resultaten. Op basis daarvan kunnen de plannen waar nodig worden bijgesteld, omdat ontwikkelingen rondom duurzaamheid snel gaan.

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2022 14:00:15 met de export van 12/17/2021 14:05:55