Algemeen

Programma's in vogelvlucht

Prettig wonen voor iedereen

Als gemeente willen wij investeren in de toekomst. Wij streven hierbij naar een schone en veilige, groene en duurzame leefomgeving voor iedereen. Voor ouderen en jongeren, voor ondernemers en werknemers, voor gezinnen en alleenstaanden, voor gezonde mensen en mensen met een aandoening en/of beperking. Ons uitgangspunt is een sociaal inclusieve samenleving.

We staan samen voor de uitdaging om ruimtelijke en sociale vraagstukken met elkaar in verbinding te brengen en in samenhang te bezien. Met inwoners, ondernemers en instellingen stellen we een integrale omgevingsvisie op voor Teylingen. We bedenken met elkaar hoe we de fysieke leefomgeving van onze gemeente graag ingericht zien, nu en in de toekomst. Het traject voor het opstellen van de Omgevingsvisie is in 2021 gestart, naar verwachting kan de Omgevingsvisie in het 4 e kwartaal 2023 worden vastgesteld.

Het Woonprogramma 2020-2024, dat we met onze inwoners en andere belanghebbenden hebben opgesteld, werken we dit jaar verder uit. Teylingen is een aantrekkelijke woongemeente, waarin de vraag naar woningen blijft toenemen. Met het aanbod van woonruimte sluiten we aan bij de woonbehoefte van inwoners en blijven we bouwen in de vrije sector en de (sociale)huur. Nieuw Boekhorst is een belangrijke ontwikkeling om te voorzien in de toekomstige woningbehoefte. We dagen marktpartijen uit om met onconventionele nieuwe woonconcepten te komen om snel en flexibel woonruimte te realiseren, ook voor spoedzoekers en bijzondere doelgroepen. Bij een goed woonklimaat horen ook voldoende groen, recreatiemogelijkheden dicht bij huis en een open landschap met aandacht voor biodiversiteit.

We hechten belang aan leefbare en levendige wijken en een goede bereikbaarheid. Daarom zijn wij bezig met het opstellen van een mobiliteitsplan, dit doen wij samen met onze lokale en regionale partners zoals buurgemeenten, provincies en regio. Met de lokale middenstand, citymanagement en onze inwoners slaan we de handen ineen om onze winkelcentra gezellig, aantrekkelijk en levendig te houden, door uitwerking te geven aan het uitvoeringsprogramma van de centrumvisie. Na de aanleg van de Noordelijke Randweg wordt het mogelijk het centrum van Voorhout autoluw te maken. Ook hebben we – voor wonen, werken en winkelen - aandacht voor goede parkeervoorzieningen.

Het thema veiligheid krijgt een steeds prominentere rol op de gemeentelijke agenda. Of het nu gaat om de gemeentelijke rol bij bestrijding van de georganiseerde misdaad, de veiligheid op straat, in de winkelgebieden of in de directe woonomgeving. Daarom is er een strategisch veiligheidsplan in participatie gemaakt en door de gemeenteraad vastgesteld. Jaarlijks stelt het college een uitvoeringsprogramma vast. Onderdeel van de prioriteiten in het strategische veiligheidsplan is de aandacht voor ondermijning. In 2020 is dit geëvalueerd en in de meerjarenbegroting ziet u een meerjarige verlening van de aandacht financieel vertaald.

Energiek en sociaal Teylingen
Het college staat voor een sociaal, klantgericht en rechtvaardig beleid waarbij mensen centraal staan en niet de regels. We gaan uit van de vitaliteit van onze inwoners, bedrijven, verenigingen en maatschappelijke organisaties, die hun leven en dromen vormgeven zoals zij dat willen. We creëren hiervoor de randvoorwaarden, met als doel een energieke en krachtige samenleving. Degenen die het niet op eigen kracht redden, ondersteunen we actief. We gaan daarbij uit van wat mensen wél kunnen en stimuleren talenten.

De Jeugdwet en de Participatiewet zijn in 2015 overgeheveld van het Rijk naar de gemeenten. Tegelijkertijd is op dat moment de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verder uitgebreid met gemeentelijke taken. We willen deze “nieuwe” taken en bevoegdheden zo goed mogelijk invullen en zijn met de uitvoeringsorganisaties, maatschappelijke partners en onze cliënten in gesprek over creatieve en innovatieve aanpakken.

In 2021 hebben we de maatschappelijke agenda opgesteld, in 2022 starten we met het uitwerken van de visie en ambities in uitvoeringsprogramma’s. We sluiten aan bij trends en ontwikkelingen in de samenleving, zoals het meedenkersnetwerk en de sociale kaart voor Teylingen. We hebben oog voor maatwerk en de menselijke maat. Waar wij zelf invloed kunnen uitoefenen, treden we vlot en daadkrachtig op. Waar dat niet kan, behartigen wij de belangen van onze inwoners actief. Op het gebied van kunst en cultuur zetten we ons in om de Ruïne van Teylingen uit te laten groeien tot een publiekstrekker voor toeristen.

Ondernemend en bruisend Teylingen
Ruimte voor ondernemerschap staat voorop. Wij zien onze rol vooral in het creëren van goede randvoorwaarden om te ondernemen en duurzame ontwikkelingen te faciliteren. Dit houdt niet op bij onze gemeentegrenzen. Wij zetten dan ook vol in op intensieve integrale samenwerking met partners uit de Triple Helix daarmee versterken en stimuleren we de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven – en kennisinstellingen met als doel de regionale economie te versterken. Goede randvoorwaarden voor ondernemers creëren we met de   centrumvisie, met het leggen van relaties tussen onderwijs en arbeidsmarkt, met aandacht voor de fysieke en digitale infrastructuur en met het stimuleren van duurzaam handelen.

De centrumvisie is een belangrijke basis voor de ontwikkeling van onze drie dorpscentra Warmond, Voorhout en Sassenheim. In die visie op de drie dorpscentra van Teylingen, zijn de problemen, kansen en uitdagingen die in de centra spelen en die nog op ons afkomen integraal afgewogen. Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties is nagedacht over de toekomst van de dorpen. Het water in Warmond, het horeca-aanbod van Voorhout, de verschillende soorten winkels in Sassenheim; het zijn positieve punten die we afgelopen jaar hoorden over onze drie centrumgebieden. We werken nu aan de uitvoering van de centrumvisie.

Stichting Citymanagement Teylingen heeft als doel het economische functioneren van de kernen van de gemeente Teylingen te verbeteren en stimuleren. Voorheen lag de focus van de stichting op de drie dorpscentra. Nu wil zij er ook zijn voor de ondernemers in het buitengebied en op de bedrijventerreinen. Citymanagement heeft bovendien een actieve en verbindende rol gekregen bij het verduurzamen van de lokale economie. Op basis van de goedgekeurde centrumvisie wordt het convenant met de Stichting Citymanagement  aangepast.

Duurzaam denken en doen
Bij alle plannen en projecten hebben we aandacht voor duurzaamheid. Denk aan duurzaam wonen, maar bijvoorbeeld ook aan duurzaam werk voor mensen met een beperking. Duurzaamheid gaat over het respectvol en verantwoord omgaan met mensen, grondstoffen, energie en geld.

Het college wil graag het goede voorbeeld geven. Ook wij willen dat de generaties na ons prettig kunnen leven in Teylingen. Daarom is duurzaam denken en doen de standaard in ons werk. Daar richten we onze processen op in.

Onze ambitie is om in 2030 als gemeentelijke organisatie, en met onze gemeentelijke eigendommen, volledig duurzaam te zijn. We streven naar een duurzame manier van denken, werken en leven. Wij gaan uit van de kracht van onze inwoners, ondernemers en instellingen om ideeën en plannen te bedenken die bijdragen aan het verduurzamen van onze samenleving.

We stimuleren en faciliteren bedrijven en inwoners die zich hiervoor inzetten. Duurzaamheidsinitiatieven hebben toegevoegde waarde voor het milieu en de samenleving én leiden - in het gunstigste geval - tot economische impulsen.

Modern bestuur, invloedrijke burgers
Wij staan voor een daadkrachtig, actief en modern bestuur. Voor een betrokken gemeente die flexibel, deskundig en tijdig inspeelt op vragen van inwoners en ondernemers. Hiervoor hebben wij ons de afgelopen bestuursperiode actief ingezet door met een open houding het gesprek aan te gaan met onze inwoners, ondernemers en verenigingen.

Zo zijn er onder andere op het gebied van groen, herinrichting van wijken en bij het tot stand komen van de centrum visie bijvoorbeeld mooie initiatieven ontstaan.  Dat willen wij doorzetten door met elkaar de kennis en kunde van de Teylingse samenleving verder  te benutten. Dat doen we door persoonlijk contact met inwoners en ondernemers en met behulp van innovatieve instrumenten. Denk aan e-democratietools, platforms, apps, wijkmarkten en interactieve en digitale participatie.. Achteraf geven we inwoners een inhoudelijke onderbouwing van gemaakte keuzes en terugkoppeling over het doorlopen participatietraject.

Daarnaast wordt er omgevingsgericht gewerkt. In elke fase van beleidsontwikkeling zoeken wij actief naar wat inwoners belangrijk vinden. Dit doen we door de inwoners (ondernemers en organisaties) op te zoeken, te stimuleren om mee te denken en te laten weten welk effect de inbreng op het resultaat heeft gehad. Zo blijven wij aansluiten op de samenleving.

Participatie onder de Omgevingswet loopt in 2022 door en geeft antwoord op de vraag wie, wanneer en op welke wijze we de omgeving moeten betrekken bij aanpassingen in de fysieke leefomgeving.
Het project digitale participatie dat in 2021 is ingezet wordt in 2022 verder uitgerold en beheerd.

Sinds juli 2020 loopt het Programma Datagedreven Sturing. In dit Programma ontwikkelen we alles wat nodig (capaciteit, competenties, infrastructuur, werkwijzen, privacy-protocollen, afspraken met ketenpartners) om data te ontsluiten, samen te brengen en te analyseren. Doelen zijn onder andere het verbeteren van de leefomgeving en het maken van beter onderbouwde beleidskeuzes. Het Programma levert ook een aantal concrete informatieproducten op, zoals de Monitoren voor Jeugdzorg, Ondermijnende Criminaliteit, Arbeidsmigranten, Afval en Duurzaamheid.

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2022 14:00:15 met de export van 12/17/2021 14:05:55