Paragrafen

Paragraaf Verbonden partijen

Inleiding
Verbonden partijen zijn samenwerkingspartners van de gemeente waarin zij een bestuurlijk en een financieel belang heeft en waarin zij daardoor medeverantwoordelijkheid draagt (‘mede-eigenaarschap’). Van een financieel belang is sprake indien de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is in het geval van faillissement van de verbonden partij en/of als de financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente.
Van bestuurlijk belang is sprake als de gemeente (in de persoon van een wethouder, raadslid of ambtenaar) zeggenschap kan uitoefenen via een zetel in het bestuur of stemrecht.

Verbonden partijen kunnen zowel publiekrechtelijke (Gemeenschappelijke regelingen) als privaatrechtelijke (stichtingen, verenigingen, NV’s en BV’s) organisaties zijn. Vanwege de risico’s die de gemeente in verband met dat mede-eigenaarschap loopt geldt voor deze partijen een bijzonder sturings- en beheersingsysteem (governance). Vanwege
de gemeentelijke belangen in de verbonden partijen hebben deze een bijzondere status.

Deze paragraaf behandelt, conform artikel 15 uit het BBV, de algemene visie over het inschakelen van een verbonden partij, de ontwikkelingen die er spelen en de voorgeschreven lijst van verbonden partijen.

Uitgangspunt van de nota Verbonden Partijen, is dat tot oprichting van en deelneming in stichtingen, verenigingen et cetera, wordt besloten indien dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang en voor zover de doelmatigheid daarmee wordt bevorderd.   

Welke ontwikkelingen spelen er?

Op basis van o.a. de nota Verbonden Partijen van mei 2018 is besloten te werken met om de grip op verbonden partijen te versterken:

  • Governanceteams voor vier verbonden partijen met als deelnemers per verbonden partij 2 raadsleden (de zogenaamde raadsrapporteurs), de betrokken portefeuillehouder en de betrokken ambtenaren en griffie.
  • De vier verbonden partijen zijn de werkorganisatie HLTsamen, Holland Rijnland, Omgevingsdienst West-Holland en de Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek.
  • Dit vooralsnog voor de jaren 2019 en 2020. Voorstel is om na twee jaren de werking van de Governanceteams te evalueren.

In oktober 2020 is in het presidium onder andere de bemensing besproken. Ook werd de huidige werkwijze herbevestigd.

Stand van zaken wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
In oktober 2020 vond een rondetafelgesprek bij de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken plaats in aanloop naar de behandeling van de Wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen. De inbreng van de VNG (kort samengevat) luidde
dat zij zich afvraagt of deze wetswijziging de oplossing brengt waar raden mee kampen. Gemeenten hebben ook een principieel bezwaar, namelijk potentiële rolvermenging tussen gemeenteraad en het college bij de nieuw te introduceren instrumenten zoals de verruiming van de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. Dit geldt ook voor de instelling van een gemeenschappelijke adviescommissie. Er worden dus enkele kanttekeningen geplaatst bij de wijzigingen in ieder geval door de VNG. B i nnen twee jaar na de datum van inwerkingtreding van deze wet dienen deelnemers hun regeling in overeenstemming te brengen met de gewijzigde Wgr. De gewijzigde Wgr treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. De VNG verwacht niet voor 1 januari 2022 .

Overzicht met verbonden partijen
De lijst van verbonden partijen bevat de informatie zoals is aangegeven in artikel 15 van het BBV, waarbij deze zijn onderverdeeld in de vier categorieën: gemeenschappelijke regelingen; vennootschappen en coöperaties; stichtingen en verenigingen, en overige verbonden partijen; daarmee wordt gediend en hoe groot dat belang is. Daarbij vermeld deze lijst de financiële informatie over de verbonden partijen en eventuele risico's voor de gemeente.

De paragraaf is niet gericht op het gemeentelijk ‘mede-opdrachtgeverschap’ dat zich richt op de prestaties van de verbonden partij, als bijdrage aan de maatschappelijke doelstellingen van de gemeente. Die rol wordt vormgegeven vanuit de reguliere begrotingsprogramma’s, net zoals dat gebeurt voor de andere samenwerkingspartners, niet zijnde verbonden partijen.

Het onderstaande overzicht bevat de geprognosticeerde cijfers 2022 voor zover deze bekend zijn op het moment van schrijven. In regionaal verband is afgesproken dat de gemeenschappelijke regelingen bij een gelijkblijvend takenpakket de lasten met maximaal 1,4 % voor de loonkosten mogen indexeren en voor de materiële kosten een indexering van 1,1 %  mogen toepassenPer verbonden partij wordt duidelijk gemaakt wat het belang is dat de gemeente heeft, maar ook welk openbaar belang .

Totaal overzicht bijdragen aan verbonden partijen

Naam

Begroot 2021

Begroot 2022

Gemeenschappelijke regelingen

HLTsamen

€ 19.176.000

€ 19.716.886

Holland Rijnland

€ 664.592

€ 657.329

Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek

€ 14.649.626

€ 13.674.556

Werkvoorzieningenschap Kust, Duin- en Bollenstreek / De Maregroep

€ 338.000

€ 296.699

Regionale dienst openbare gezondheidszorg (RDOG) Hollands Midden

€ 2.280.000

€ 1.943.000

Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)

€ 2.129.290

€ 2.028.113

Samenwerking Belastingen Bollenstreek

€ 526.434

€ 516.010

Regeling omgevingsdienst West-Holland (ODWH)

€ 898.000

€ 855.000

Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek (VAB)

€ 175.171

€ 212.820

Vennootschappen en coöperaties

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij B.V. (GOM)

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Duin- en waterbedrijf Zuid-Holland (Dunea)

Alliander N.V.

Stichtingen en verenigingen

Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (RIJK)

€ 142.244

€ 142.244

4.  Overige verbonden partijen

Totaal

€ 40.979.357

€ 40.042.657

1.

Gemeenschappelijke regelingen

HLTsamen

Vestigingsplaats

Hillegom

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regelingen

Doelstelling/publiek belang

Daarmee biedt de werkorganisatie een kwalitatief, hoogwaardige, efficiënte en innovatieve dienstverlening aan de 'klanten 'van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen.

Bestuurlijk belang

Het bestuur bestaat uit zes leden van de drie gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen. Het ene lid is een wethouder en het andere lid is de burgemeester per gemeente.

Jaarlijkse bijdrage

Jaarlijkse bijdrage volgens in het bedrijfsplan opgenomen verdeelsleutel.

Financieel belang

Een eventueel nadelig saldo van de gemeenschappelijke regeling wordt gedekt door aanvullende bijdragen op basis van deze verdeelsleutel.

Kerncijfers

(Bedragen x € 1.000)

1-1-2022

31-12-2022

Eigen vermogen

€ 800

€ 250

Vreemd vermogen

€ 7.137

€ 8.919

Resultaat

€ 0

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Ontwikkelingen

Uitvoering geven aan het bedrijfsplan vastgesteld in de raden van de aangesloten gemeenten. Focus ligt op het
gebied van Kwaliteit, Kostenreductie, Kwetsbaarheid en de verbeterde Strategische positie.

Overige informatie

Holland Rijnland

Vestigingsplaats

Leiden

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regelingen

Doelstelling/publiek belang

Holland Rijnland is een samenwerking van en voor dertien gemeenten in het hart van de Randstad. Deze gemeenten werken vanuit een gezamenlijke strategische visie op de verdere ontwikkeling van de regio om de kwaliteit van wonen, werken, ondernemen en recreëren van burgers, bedrijven en instellingen in het gebied te bevorderen.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordigers in het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling. Het Algemeen Bestuur bestaat uit 33 leden waarvan 3 leden afkomstig uit de gemeente Teylingen. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit 8 leden waarvan 1 lid afkomstig uit de gemeente Teylingen.

Jaarlijkse bijdrage

Jaarlijkse deelnemersbijdrage op basis van aantal inwoners.

Financieel belang

Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.

Kerncijfers

(Bedragen x € 1.000)

1-1-2022

31-12-2022

Eigen vermogen

€ 839

€ 839

Vreemd vermogen

€ 56.901

€ 56.901

Resultaat

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Ontwikkelingen

Vanaf 2020 werkt Holland Rijnland met een nieuwe Regionale agenda 2019-2023. Hierin staan gezamenlijk gedragen ambities op de beleidsterreinen Ruimte (o.a. wonen, mobiliteit, biodiversiteit), Regionale Energie Strategie, het Sociaal Domein en de strategische positionering van de regio.

Overige informatie

Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek

Vestigingsplaats

Lisse

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regelingen

Doelstelling/publiek belang

Individuele voorzieningen op het gebied van werk, inkomen en zorg.

Bestuurlijk belang

Het algemeen bestuur bestaat uit 2 wethouders per deelnemende gemeente en het dagelijks bestuur uit één wethouder per deelnemende gemeente.

Jaarlijkse bijdrage

Jaarlijkse deelnemersbijdrage op basis van aantal inwoners.

Financieel belang

Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.

Kerncijfers

(Bedragen x € 1.000)

1-1-2022

31-12-2022

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

Risico's

De ISD heeft geen eigen vermogen. De deelnemende gemeenten hebben bij de oprichting besloten dat de ISD geen reserves vormt.
Eventuele financiële tegenvallers zijn voor rekening en risico van de deelnemende gemeenten. De ISD heeft te maken met onzekerheden en risico’s. Een aantal daarvan is nagenoeg uit te sluiten, te beheersen of te beperken door tijdig maatregelen te nemen, verzekeringen af te sluiten en alert te zijn op veranderingen. De ISD heeft in haar begroting 2022 in kaart gebracht welke risico’s de gemeenten dan wel de ISD lopen.

Ontwikkelingen


- Het verder professionaliseren van het vroegtijdig signaleren van schulden en de ondersteuning van de schuldenproblematiek bij ondernemers.
- Het in werking treden van de nieuwe Wet inburgering vanaf 1 januari 2022.
-De verwachte stijging van het aantal bijstandsklanten in 2022 als een economisch gevolg van de coronacrisis.
-Gemeenten onderzoeken de mogelijkheden van algemene voorzieningen (bijvoorbeeld een was- en strijkservice). Deze ontwikkelingen kunnen invloed hebben op de maatwerkvoorzieningen die de ISD uitvoert.

Overige informatie

Werkvoorzieningenschap Kust, Duin- en Bollenstreek / De Maregroep

Vestigingsplaats

Voorhout

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regelingen

Doelstelling/publiek belang

Maregroep verzorgt de plaatsing van mensen met een WSW-indicatie. MareGroep verzorgt de interne en externe gesubsidieerde arbeid door uitstroom medewerkers.

Bestuurlijk belang

Het algemeen bestuur bestaat uit 1 wethouder en het dagelijks bestuur uit één wethouder.

Jaarlijkse bijdrage

Jaarlijkse deelnemersbijdrage op basis van aantal inwoners.

Financieel belang

Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.

Kerncijfers

(Bedragen x € 1.000)

1-1-2022

31-12-2022

Eigen vermogen

€ 3.550

€ 3.550

Vreemd vermogen

€ 1.600

€ 1.600

Resultaat

€ 1.630

Risico's

Vanuit de risico-inventarisatie zijn de volgende risico’s naar voren gekomen:
• Daling resultaat MareGroep: door de afbouw van de Wsw-populatie en mogelijke economische omstandigheden kan het resultaat van MareGroep lager worden dan voorheen. Het resultaat van MareGroep wordt aan de Gr KDB uitgekeerd en vormt zo een deel van de dekking in het exploitatietekort Gr KDB.
• Personeelskosten Wsw: arbeidsvoorwaardelijke omstandigheden kunnen leiden tot een stijging van de personeelskosten. Een voorbeeld hiervan is de verplichting om een transitievergoeding te betalen bij ontslag.
• Personeelskosten SPW: de huidige bezetting is mogelijk niet toereikend of er worden andere kwaliteiten gevraagd dan aanwezig zijn om de taken te vervullen. Extra kosten kunnen ontstaan in de vorm van omscholing, outplacement en het aantrekken van extra vast personeel.

Ontwikkelingen

De realisatie van de toekomstvisie MareGroep 2.0 en de integratie van het Servicepunt Werk en de Maregroep in één werkorganisatie waarin de huidige taken worden uitgevoerd.

Overige informatie

Regionale dienst openbare gezondheidszorg (RDOG) Hollands Midden

Vestigingsplaats

Leiden

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regelingen

Doelstelling/publiek belang

De Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG) Hollands
Midden, met als uitvoerende eenheden de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hollands Midden, bureau GHOR Hollands Midden, de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Hollands Midden en het Zorg- en Veiligheidshuis, heeft ten doel de belangen te behartigen van de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten op het terrein van de openbare gezondheidszorg, de volksgezondheid en de ambulancezorg.

De RDOG Hollands Midden bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en het welbevinden van de burgers in de regio Hollands Midden in zowel reguliere als crisisomstandigheden.

Bestuurlijk belang

Het Algemeen Bestuur bestaat uit de portefeuillehouders volksgezondheid en burgermeesters van de 18 deelnemende gemeenten. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit 6 leden waarvan 1 afkomstig uit de gemeente Teylingen.

Jaarlijkse bijdrage

Jaarlijkse deelnemersbijdrage op basis van aantal inwoners.

Financieel belang

De kosten van RDOG Hollands Midden worden gedragen door de deelnemende gemeenten.

Kerncijfers

(Bedragen x € 1.000)

1-1-2022

31-12-2022

Eigen vermogen

€ 3.401

€ 3.533

Vreemd vermogen

€ 31.697

€ 29.983

Resultaat

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Ontwikkelingen

Met het programma RDOG 2024 wil de RDOG HM de organisatie betrouwbaar, wendbaar en data-gedreven laten werken. Doel is dat de inwoners van Hollands Midden merkbaar betere ondersteuning krijgen doordat de organisatie de interne processen verbetert. Er is inmiddels een nieuwe organisatiestructuur voorbereid die op 1 januari jl. is geïmplementeerd en er is een nieuw administratief systeem ingericht. Ten slotte zijn de projectplannen voor de overige projecten van het programma uitgewerkt. Dit heeft goed zicht gegeven op de maatschappelijke baten, de totale kosten en opbrengsten van het programma. Dit is verwerkt in de tweede businesscase RDOG2024.
Per 1 januari 2021 zijn twee bestuursadviescommissies (BAC) ingesteld binnen de RDOG HM: de BAC publieke gezondheid HM (BAC PG) en de BAC Zorg- en veiligheidshuis (BAC ZVH). Deze BAC’s geven een zwaarwegend advies aan het AB over de onderwerpen die zij behandelen.
De RDOG HM is door de Corona pandemie-taken (bron- en contactonderzoek, testen en vaccineren) fors gegroeid. Alle deze taken zijn in een aparte Resultaat Verantwoordelijke Eenheid (RVE) belegd.

Overige informatie

Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)

Vestigingsplaats

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regelingen

Doelstelling/publiek belang

In de Veiligheidsregio Hollands Midden werken hulpverleningsdiensten en gemeenten samen aan de veiligheid. Ze bereiden zich voor op rampen en ernstige ongelukken. Daarnaast nemen ze maatregelen om toenemende risico's beter te beheersen.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordigers in het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling. De 18 burgemeesters uit de regio Hollands Midden vormen samen het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden. Het Dagelijks Bestuur is samengesteld uit 6 burgemeesters waarvan geen afkomstig uit de gemeente Teylingen.

Jaarlijkse bijdrage

Jaarlijkse deelnemersbijdrage op basis van aantal inwoners.

Financieel belang

Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.

Kerncijfers

(Bedragen x € 1.000)

1-1-2022

31-12-2022

Eigen vermogen

€ 5.623

€ 5.473

Vreemd vermogen

€ 48.868

€ 53.527

Resultaat

€ -258

Risico's

Uit het huidige risicoprofiel blijkt dat vier onderwerpen de komende
jaren van grote invloed zijn op de risico’s:
■ Klimaatadaptatie
■ Energietransitie
■ Cybersecurity
■ Continuïteit

Ontwikkelingen

Naast de beleidsdoelen op de vijf taken van de VRHM (meldkamer,
risico- en crisisbeheersing, bevolkingszorg, GHOR en brandweerzorg),
zijn in het beleidsplan ook gezamenlijke doelen benoemd die gelden
voor de gezamenlijke taakuitvoering over alle taken voor de periode
2020-2023:
■ Wij kennen en duiden de risico’s uit het regionaal risicoprofiel en
vertalen deze naar maatregelen voor de hele veiligheidsketen.
■ Wij maken burgers meer zelfredzaam en richten ons op
risicogroepen.
■ Wij zijn competente adviseurs binnen het nieuwe omgevingsrecht.
■ Wij maken meer en slimmer gebruik van informatie.
■ Wij vergroten het inzicht in ons presteren.
■ Wij kennen onze partners (partnerprofiel).
■ Wij werken met en voor gemeenten aan (fysieke) veiligheid.

Overige informatie

Samenwerking Belastingen Bollenstreek

Vestigingsplaats

Noordwijk

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regelingen

Doelstelling/publiek belang

Belastingen Bollenstreek verricht voor een aantal gemeenten de uitvoeringswerkzaamheden van de gemeentelijke belastingen: wet WOZ, aanslagoplegging, invordering, kwijtschelding en bezwaarschriften.

Bestuurlijk belang

De portefeuillehouders Belastingen van de colleges van de deelnemers komen tenminste eenmaal per jaar in vergadering bijeen voor overleg en afstemming over deze gemeenschappelijke regeling.

Jaarlijkse bijdrage

Jaarlijkse deelnemersbijdrage

Financieel belang

Kerncijfers

(Bedragen x € 1.000)

1-1-2022

31-12-2022

Eigen vermogen

€ 0

€ 0

Vreemd vermogen

€ 0

€ 0

Resultaat

€ 0

Risico's

Geen bijzondere risico's

Ontwikkelingen

Belastingen Bollenstreek is in gesprek met de Gemeentelijke Belastingen Kennemerland Zuid over samenwerking.

Overige informatie

Regeling omgevingsdienst West-Holland (ODWH)

Vestigingsplaats

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regelingen

Doelstelling/publiek belang

Uitvoering van de VTH-A taken (Vergunningverlening, Toezicht&Handhaving en Advies) volgens de Wet milieubeheer en de Wet bodembescherming en Besluit Bodemkwaliteit.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordigers in het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling. De stemverhouding wordt jaarlijks vastgesteld door het AB en is afhankelijk van de gemeente bijdrage in versus totale begroting. Het dagelijks bestuur bestaat uit 5 leden waarvan geen afkomstig uit de gemeente Teylingen. Het algemeen bestuur bestaat uit 26 leden waarvan 2 bestuursleden afkomstig uit de gemeenten Teylingen.

Jaarlijkse bijdrage

Jaarlijkse bijdrage op basis van uren.

Financieel belang

Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.

Kerncijfers

(Bedragen x € 1.000)

1-1-2022

31-12-2022

Eigen vermogen

€ 972

€ 1.318

Vreemd vermogen

€ 5.226

€ 7.500

Resultaat

€ 327

Risico's

Er zijn geen materiële risico's waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Ontwikkelingen

- De inwerkingtreding van de Omgevingswet in juli 2022 en de daarbij horende overdracht van de Bodemtaken van provincie naar gemeente.
- Nieuwe manier van werken onder de Wet Kwaliteitsborging Bouwen (Wkb) per juli 2022.
- In 2022 wordt een nieuwe Strategienota opgesteld.

Overige informatie

www.odwh.nl

Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek (VAB)

Vestigingsplaats

Voorhout

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regelingen

Doelstelling/publiek belang

De VAB verzorgt voor de bollen6 gemeenten de overslag en afvoer van verbrandbaar en composteerbaar/vergistbaar afval.

Bestuurlijk belang

Algemeen bestuur: 1 wethouder
Dagelijks bestuur: 1 wethouder

Jaarlijkse bijdrage

Jaarlijkse deelnemersbijdrage.

Financieel belang

Een eventueel nadelig saldo van de gemeenschappelijke regeling wordt gedekt door aanvullende bijdragen op basis van een verdeelsleutel.

Kerncijfers

(Bedragen x € 1.000)

1-1-2022

31-12-2022

Eigen vermogen

€ 31

€ 31

Vreemd vermogen

€ 84

€ 201

Resultaat

Risico's

De installatie is verouderd en de huurovereenkomst van het stationslocatie met Prorail loopt tot eind 2023. Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek zullen investeringen gedaan moeten worden om de continuïteit en de bedrijfszekerheid van de overslag te garanderen tot minimaal de einddatum van de huidige contracten voor de overslag, transport en de verwerking van gft- en restafval.

Ontwikkelingen

Het contract voor het beheer van het overlaadstation is in 2019, middels een Europese aanbesteding gegund aan de MeerlandenNV. Het nieuwe contract loopt tot en met 2023.

Overige informatie

2.

Vennootschappen en coöperaties

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij B.V. (GOM)

Vestigingsplaats

Hillegom

Rechtsvorm

Vennootschappen en coöperaties

Doelstelling/publiek belang

GOM is een uitvoeringsorganisatie zonder publiekrechtelijke taken. Bij GOM zijn vijf Duin- en Bollenstreekgemeenten betrokken. De regio Holland Rijnland en meer in het bijzonder het gebied van de Duin- en Bollenstreek heeft een sterke internationale concurrentiepositie in de tuinbouwsector waar het gaat om bloemen, planten, bollen, knollen en vaste planten. Partijen willen deze internationale concurrentiepositie behouden, uitbouwen en versterken door een integrale gebiedsontwikkeling waarbij vorm en inhoud wordt gegeven aan een integrale ruimtelijke herstructurering van het gebied van de Duin- en Bollenstreek. De herstructurering van de Greenport vraagt een integrale en bovenlokale aanpak.

Bestuurlijk belang

Lid van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders: 1 wethouder per deelnemende gemeente.

Jaarlijkse bijdrage

Er is geen sprake van een jaarlijkse bijdrage.

Financieel belang

De gemeente heeft zich (evenals de andere vier deelnemende gemeenten) garant gesteld voor een bedrag van 7 miljoen.

Kerncijfers

(Bedragen x € 1.000)

1-1-2022

31-12-2022

Eigen vermogen

€ 325

€ 325

Vreemd vermogen

€ 18.511

€ 15.321

Resultaat

Risico's

Met inachtneming van de kapitaalinbreng van de gemeenten (€ 325.000), de € 10 miljoen bijdrage van Holland Rijnland uit het regionale investeringsfonds (RIF) voor de Greenport en een nader te bepalen deel van de € 20 miljoen uit het RIF voor de regionale groenstructuur, de toegekende FES-gelden, eventuele provinciale- en rijksbijdragen, eventuele andere subsidies en de opbrengst uit de verkoop van gronden en woningbouwtitels is het uitgangspunt van de GOM een budgettair neutraal eindresultaat. De gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen hebben zich - ieder afzonderlijk evenals de andere twee deelnemende gemeenten - garant gesteld voor een bedrag van € 7 miljoen.

Ontwikkelingen

In 2022 wordt uitvoering gegeven aan het Meerjarenprogramma 2021-2025.

Overige informatie

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Vestigingsplaats

Den Haag

Rechtsvorm

Vennootschappen en coöperaties

Doelstelling/publiek belang

BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

Bestuurlijk belang

De gemeente is voor 0,62% aandeelhouder. De raad van bestuur en de directie bestaan beiden uit 3 leden waarvan geen leden afkomstig uit de gemeenten.

Jaarlijkse bijdrage

Er zijn geen jaarlijkse kosten aan deelname verbonden.

Financieel belang

Jaarlijks wordt dividend verstrekt over de in het bezit zijnde aandelen. De BNG is een NV. De aandeelhouders zijn niet aansprakelijk voor eventuele tekorten bij de BNG.

Kerncijfers

(Bedragen x € 1.000)

1-1-2022

31-12-2022

Eigen vermogen

€ 4.687.000

€ 4.991.000

Vreemd vermogen

€ 135.041.000

€ 132.518.000

Resultaat

€ 337.000

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Ontwikkelingen

BNG Bank is betrokken partner voor een duurzamer Nederland. De bank ondersteunt overheidsbeleid door op basis van haar excellente kredietwaardigheid financiering tegen gunstige voorwaarden te verstrekken ten behoeve van gemeenten, woningcorporaties, zorg- en onderwijsinstellingen, projectfinanciering en andere instellingen met een maatschappelijk belang. Met een balans van EUR 140 miljard is BNG Bank de vierde bank van Nederland.

Overige informatie

Duin- en waterbedrijf Zuid-Holland (Dunea)

Vestigingsplaats

Zoetermeer

Rechtsvorm

Vennootschappen en coöperaties

Doelstelling/publiek belang

Dunea produceert en levert aan circa 1,2 miljoen klanten lekker en betrouwbaar drinkwater in het westelijk deel van Zuid-Holland.

Bestuurlijk belang

Aandeelhouder. Het bestuur bestaat uit 1 lid welke niet afkomstig uit de gemeente Teylingen.

Jaarlijkse bijdrage

Er zijn geen jaarlijkse kosten aan deelname verbonden.

Financieel belang

De gemeente heeft 377.188 aandelen tegen een nominale waarde van € 5. Als aandeelhouder is de gemeente niet aansprakelijk voor eventuele verliezen van de NV. Dunea keert geen dividend uit.

Kerncijfers

(Bedragen x € 1.000)

1-1-2022

31-12-2022

Eigen vermogen

€ 205.272

€ 220.923

Vreemd vermogen

€ 371.717

€ 358.551

Resultaat

€ 15.651

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Ontwikkelingen

Dunea voert vaak innovatieve projecten uit om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en eisen, of om processen verder te optimaliseren zoals schone maaswaterketen, uitbreiding waterzuivering, samenwerking waterketen en verbinding aan greenport.

Overige informatie

Alliander N.V.

Vestigingsplaats

Arnhem

Rechtsvorm

Vennootschappen en coöperaties

Doelstelling/publiek belang

Via energienetwerken zorgt Alliander voor de distributie van gas en elektriciteit in een groot deel van Nederland. Alliander brengt een open en duurzame energiemarkt dichterbij.

Bestuurlijk belang

Aandeelhouder. De raad van bestuur bestaat uit 3 leden waarvan geen bestuursleden afkomstig uit de gemeente Teylingen.

Jaarlijkse bijdrage

Er zijn geen jaarlijkse kosten aan deelname verbonden.

Financieel belang

Jaarlijks keert Alliander 45% van het resultaat uit in dividend aan de aandeelhouders. Als aandeelhouder is de gemeente niet aansprakelijk voor eventuele verliezen van de N.V.

Kerncijfers

(Bedragen x € 1.000)

1-1-2022

31-12-2022

Eigen vermogen

€ 3.942.000

€ 4.129.000

Vreemd vermogen

€ 4.127.000

€ 4.216.000

Resultaat

€ 334.000

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Ontwikkelingen

De economische groei is een uitdaging en de overgang naar een duurzaam energiesysteem komt steeds meer opstoom. Alliander bevindt zich in een uitdagende periode om dit met alle stakeholders te realiseren. Samen slimme oplossingen bedenken zodat de energievoorziening betrouwbaar, betaalbaar en bereikbaar blijft voor iedereen.

Overige informatie

3.

Stichtingen en verenigingen

Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (RIJK)

Vestigingsplaats

Heemstede

Rechtsvorm

Stichtingen en verenigingen

Doelstelling/publiek belang

Stichting RIJK is een samenwerkingsorganisatie tussen gemeenten om financiële, kwalitatieve en procesmatige voordelen voor haar leden te halen. Daarnaast wordt inkoop als strategisch en tactisch instrument ingezet ter ondersteuning van de beleidsdoelstellingen van de gemeente.

Bestuurlijk belang

Gemeentesecretaris in het Algemeen bestuur.

Jaarlijkse bijdrage

Jaarlijkse deelnemersbijdrage op basis van contractueel vastgelegd afname capaciteit, 4x8 uur per week.

Financieel belang

Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.

Kerncijfers

(Bedragen x € 1.000)

1-1-2022

31-12-2022

Eigen vermogen

€ 332

€ 332

Vreemd vermogen

€ 198

€ 183

Resultaat

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Ontwikkelingen

Het maatschappelijk verantwoord inkopen is toegenomen in de werkzaamheden van Stichting RIJK. Stichting RIJK staat weer open voor een toename van het aantal deelnemers. Een groei van RIJK is beter om het voorzieningenniveau te kunnen garanderen. Naast nieuwe gemeenten is het ook belangrijk om verbonden partijen aan RIJK te verbinden.

Overige informatie

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2022 14:00:15 met de export van 12/17/2021 14:05:55