Paragrafen

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding Deze paragraaf beschrijft het onderhoud van kapitaalgoederen in de openbare ruimte. Inrichting en onderhoud hebben een directe relatie tot elkaar. Sommige inrichtingen vragen veel onderhoud, andere juist weinig. Het doel is om overzicht te krijgen in het onderhouden van de gemeentelijke kapitaalgoederen. Dit is van belang omdat met dit onderhoud een substantieel deel van de begroting is gemoeid.
De gemeente Teylingen heeft een groot areaal aan openbare ruimte in beheer. Er zijn veel middelen nodig voor de instandhouding van de inrichting van de openbare ruimte, zoals wegen, riolering, water, groen, verlichting en gebouwen. De middelen die beschikbaar worden gesteld worden ingezet om het door de raad vastgestelde onderhoudsniveau te realiseren.

Welke ontwikkelingen spelen er?

  • In 2021 wordt de ambitie vastgesteld tav de klimaatadaptatie. Dit zorgt ervoor dat klimaat nadrukkelijker een plek krijgt in de beheer en onderhoudsplannen van de gemeente.
  • In 2022 wordt met het  groenbeheerplan verder invulling gegeven aan de  biodiversiteit en klimaatadaptatie.
  • Vanwege de Europese kaderrichtlijn Water moeten er in de toekomst meer natuurlijke oevers komen. Daarnaast wordt in Q4 2021 het Programma Water en Klimaatadaptatie (PWKA) vastgesteld, dit gaat zijn effect hebben op het beheer en onderhoud van de watergangen
  • Integraal en duurzaam inrichten en beheren van de openbare ruimte wordt verder ontwikkeld. Duurzame oplossingen zijn steeds vaker mogelijk.

Wat willen we bereiken?
We willen onze kapitaalgoederen goed en duurzaam beheren. Goed onderhouden kapitaalgoederen dragen bij aan een positieve beleving van onze bewoners en aan draagvlak voor het realiseren van de uitvoeringsprogramma’s. Het niveau van onderhoud is vastgelegd in beleid. Om grote wisselingen in de exploitatie te voorkomen, werken we met onder andere met onderhoudsvoorzieningen. Daaraan voegen we jaarlijks een vast bedrag toe. De uitname kan per jaar verschillen. Met duurzaam beheer en onderhoud streven we naar een minimaal negatief effect op het milieu.

Wat gaan we daarvoor doen?

Prioriteiten

Doelstelling

Activiteiten 2021

Beheerplannen worden actueel gehouden.

Structureel een adequaat onderhoudsniveau realiseren.

Beheerplannen worden (regionaal) zoveel mogelijk geüniformeerd om integraal beheer mogelijk te maken en meer duurzame oplossingen mogelijk te maken.

Toepassing LED verlichting.

Minder energieverbruik en vermindering uitstoot CO2.

Volgens een geactualiseerd vervangingsplan wordt de openbare verlichting vervangen door LED.

Toepassing meetnet in rioolstelsel.

Waterkwaliteit verbeteren.
Het rioolstelsel is met telemetrie en automatisering uitgebreid zodat we het stelsel kunnen monitoren.

Het analyseren en verwerken van de meetgegevens en vervolgens vaststellen van eventuele benodigde acties.

Onkruidbestrijding op verharding verduurzamen.

Het schoonhouden van verharding integraal aan pakken

Het schoonhouden en onkruidvrij houden van de verharding op beeldkwaliteit zonder bestrijdingsmiddelen.

Opstellen van beleid.

Met nieuw beleid, passend in het huidige tijdsbeeld, kunnen nieuwe uitvoeringsprogramma's worden opgesteld.

Uitvoering van programma's op basis van beleid duurzaamheid openbare ruimte, afvalbeleid, beleid groen,  beleid wegen en speelplaatsen.

Samenwerking met Katwijk, Noordwijk en Lisse, het Hoogheemraadschap van Rijnland en het waterleidingsbedrijf Dunea.

Uitvoeren Integraal Afval Waterketenplan (IAWKP)

Uitwerken IAWKP in afzonderlijke projecten.

Gemeentelijke gebouwen en objecten

Naam Beleidsplan

Beheer gemeentelijke gebouwen Teylingen

Vastgesteld

2021

Looptijd

2021-2024

Actualisatie

2024

Naam Beheers- en onderhoudsplannen

Meerjaren Onderhouds Plan (MOP)

Looptijd

2021-2040

Actualisatie

2024

Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf)

Nee

Naam voorziening/reserve

Voorziening gemeentelijke gebouwen Teylingen

Voorziening gemeentelijke gebouwen Teylingen*

(x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Stand per 1 januari

2295

2455

2584

-570

Storting

363

363

363

363

Uitname

203

234

3518

1311

Stand per 31 december

2455

2584

-570

-1.518

* Eind 2021 worden de geactualiseerde meerjaren onderhoudsplannen en het beleidsplan vastgesteld.
Daarin zijn de nieuwe benodigde storting en uitname in de voorziening opgenomen.
Deze gegevens zijn nog niet verwerkt in deze tabel.

Uitvoering in 2022

Kleinschalig en groot planmatig onderhoud aan diverse gebouwen.

Riolering

Naam Beleidsplan

Integraal Afvalwaterketenplan

Vastgesteld

2017

Looptijd

2017-2021

Actualisatie

2021

Vastgesteld kwaliteitsniveau

n.v.t.

Naam Beheers- en onderhoudsplannen

n.v.t.

Looptijd

n.v.t.

Actualisatie

n.v.t.

Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf)

Nee

Naam voorziening/reserve

Voorziening vervangingsreserve Riolering
Voorziening egalisatie riool

Onderwerp

2022

2023

2024

2025

(€ 1.000)

Investeringsbedragen

1017

1062

1108

1153

Bedragen t.l.v. exploitatie

794

779

779

784

Bedragen t.l.v. voorziening

1564

1461

1200

1153

Voorziening vervangingsreserve riolering

(x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Stand per 1 januari

3222

2667

22610

2114

Storting

1.009

1054

1.054

1154

Uitname

1.564

1.461

1.200

1153

Stand per 31 december

2667

2260

2114

2116

Voorziening egalisatie riool

(x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Stand per 1 januari

0

0

0

0

Storting

0

0

0

0

Uitname

0

0

0

0

Stand per 31 december

0

0

0

0

Uitvoering in 2022

Teylingen

Uitvoeren maatregelenplan riolering
Uitvoeren vervangingsplanning elektromechanische installaties  rioolgemalen, randvoorzieningen  en drukrioleringsunits
Aansluiting ongerioleerde percelen en woonboten

Toelichting:

In het integraal afvalwaterketenplan staat het gemeentelijk beleid beschreven ten aanzien van het stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Met het oog op de bescherming van de volksgezondheid, het tegengaan van wateroverlast en de bescherming van het milieu, zijn hiervoor speciale voorzieningen nodig. Het plan is afgestemd op het riolerings- en zuiveringsbeleid in de Bollenstreek. Het gezamenlijk in de Bollenstreek opgestelde plan is de basis voor integrale toetsing aan de geldende wet- en regelgeving in de regio. Daarnaast biedt het beleidskaders in de afvalwaterketen. Dit leidt tot betere afstemming van het riool- en zuiveringsbeheer in de zuiveringskring.

Het is voor de gemeente van belang een goede integrale beleidsafweging te maken op het gebied van de rioleringszorg, de bodem- en waterkwaliteit en de gemeentelijke infrastructuur. Het afvalwaterketenplan helpt hierbij. Daarnaast heeft de gemeente de zorgplicht voor de inzameling en transport van stedelijk afvalwater, de doelmatige inzameling en verwerking van afvloeiend hemelwater, en het treffen van maatregelen om nadelige gevolgen van de grondwaterstand te voorkomen of te beperken. Op basis van de financiële consequenties van het plan stellen we de hoogte van de rioolheffing vast.

Eind 2021 wordt in het Cluster Bollenstreek in samenwerking met de gemeenten Katwijk, Noordwijk en Lisse, het hoogheemraadschap van Rijnland en het waterleidingbedrijf Dunea een nieuw geactualiseerd waterketenplan ter vaststelling voorgelegd.

Groen

Naam Beleidsplan

Beleidsplan Groen  (De waarde van Groen)

Vastgesteld

2016

Looptijd

2016-2020

Actualisatie

Actualisatie wordt opgenomen in de omgevingsvisie

Vastgesteld kwaliteitsniveau

Basis

Naam Beheers- en onderhoudsplannen

Groenbeheerplan Teylingen 2022-2031

Looptijd

10

Actualisatie

Eind 2021 vaststellen en in 2031 actualiseren

Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf)

Nee

Naam voorziening/reserve

N.v.t.

Onderwerp

2022

2023

2024

2025

(€ 1.000)

Investeringsbedragen

0

0

 0

Uitvoering in 2022

Warmond

Uitvoering kwaliteitsmeting, waaruit planning volgt voor de komende jaren

Sassenheim

Uitvoering kwaliteitsmeting, waaruit planning volgt voor de komende jaren

Voorhout

Uitvoering kwaliteitsmeting, waaruit planning volgt voor de komende jaren

Toelichting:
In 2021 is gestart met het opstellen van een omgevingsvisie voor de gemeente Teylingen, waardoor het beleidsplan groen komt te vervallen en het groenbeleid in de omgevingsvisie zal worden opgenomen.

In 2021 is het groenbeheerplan/ uitvoeringsprogramma opgesteld met bijbehorende meerjarenbegroting en waarin ook de relatie gelegd wordt met biodiversiteit en klimaatadaptatie. Doel van dit beheerplan is het stellen van duidelijke kaders voor het groenbeheer voor de periode 2022-2031. In het plan is de beleidsmatige ambitie vertaald naar het beheer en geeft aan hoe de komende jaren wordt beheerd. Het plan beschrijft het areaal, de huidige en beoogde kwaliteit en de bijbehorende inzet van de financiële middelen.

De uitvoering zal steeds meer gericht gaan worden op ecologisch beheer wat de biodiversiteit van zowel planten als insecten zal bevorderen. Zo gaan we testen met sinusbeheer om zo de omstandigheden van insecten en met name vlinders zo goed mogelijk te krijgen.

Bomen

Naam Beleidsplan

Bomenbeleidsplan

Vastgesteld

2014

Looptijd

10

Actualisatie

2025

Vastgesteld kwaliteitsniveau

-

Naam Beheers- en onderhoudsplannen

Opgenomen in het groenbeheerplan Teylingen 2022-2031

Looptijd

-

Actualisatie

-

Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf)

-

Naam voorziening/reserve

N.v.t.

Onderwerp

2022

2023

2024

2025

(€ 1.000)

Investeringsbedragen

0

0

Bedragen t.l.v. exploitatie*

 155

  155

  155

155

Toelichting:
Het bomenbeleidsplan is eind 2020 geëvalueerd en heeft geleid tot een aantal wijzigingen die in het bomenbeleidsplan worden verwerkt. In 2025 zal het beleidsplan opnieuw worden geëvalueerd.  

Groenprojecten worden zoveel mogelijk in participatie uitgevoerd. In overleg met omwonenden wordt bepaald welke keuzes worden gemaakt om het groen- of de bomenstructuur te verbeteren of aan te passen. Voor het uitvoeren van het boombeleidsplan is in de exploitatie structureel een bedrag van € 155.000 opgenomen.

Onderhoud:
Jaarlijks wordt 1/3 deel van het bomenbestand beoordeeld, waar nodig worden maatregelen genomen zoals het snoeien en incidenteel vervangen van bomen. Het gebied wat in 2022 zal worden beoordeeld is Warmond.

 Vervanging bomen:
Voor het vervangen van bomen staan de volgende locaties ingepland:
Voorhout: Bloemenschans
Sassenheim: Wilhelminalaan e.o.

Ziekte en Plagen:
Bestrijding van de eikenprocessierups en essentaksterfte

Sinds een aantal jaar is ook de eikenprocessierups in Teylingen aanwezig en het aantal bomen waar nesten van de rups wordt waargenomen groei elkaar jaar. Bestrijding vind plaats door het wegzuigen van de nesten uit de bomen.
 
Om de rups tegen te gaan hangen wij nestkasten op locaties waar het jaar daarvoor de eikenprocessierupsen zijn waargenomen. Op de lange termijn streven wij naar een natuurlijke balans. Dit doen we door, naast nestkasten op te hangen, bermen ecologisch te maaien en in te zaaien om zodoende het aantal plantensoorten in een gebied weer te laten toenemen. Hierdoor worden natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups aangetrokken, deze dragen bij aan het herstellen van de natuurlijke balans. Ten slotte streven wij naar meer diversiteit in het bomenbestand.

De (preventieve) bestrijding van de eikenprocessierups en essentaksterfte zal de komende jaren naar verwachting steeds intensiever worden wat dan ook financiële gevolgen zal hebben.

Wegen

Naam Beleidsplan

Beleidsnotitie Wegen 2017-2021

Vastgesteld

2017

Looptijd

2017-2021

Actualisatie

2021

Vastgesteld kwaliteitsniveau

Basis

Naam Beheers- en onderhoudsplannen

Meerjarenplanning groot onderhoud wegen

Looptijd

2 jaar

Actualisatie

Jaarlijks

Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf)

Nee

Naam voorziening/reserve

Voorziening wegen

Onderwerp

2022

2023

2024

2025

(x € 1.000)

Investeringsbedragen

1701

123

0

0

Bedragen t.l.v. exploitatie

1545

1692

1864

1864

Bedragen t.l.v. voorziening

700

700

708

0

Voorziening wegen

(x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Stand per 1 januari

382

282

182

74

Storting

600

600

600

0

Uitname

700

700

708

0

Stand per 31 december

282

182

74

74

Uitvoering in 2022

Teylingen

Klein onderhoud elementen en asfalt op diverse locaties

Teylingen

Onderhoud belijningen

Teylingen

Groot onderhoud elementen en asfalt op basis van de visuele inspectie 2021

Toelichting:
Het beleidsplan Wegen omvat het gemeentelijk wegenbeleid. Het doel van het beleidsplan Wegen is het leggen van een bestuurlijke, beheersmatige en financiële basis voor het wegbeheer in de komende vijf jaar met een doorkijk naar de daaropvolgende jaren. In het beleidsplan worden de beleidskaders omschreven en uitgewerkt tot beleidsdoelstellingen en strategieën. In het beleidsplan Wegen worden de te hanteren kwaliteitsniveaus voor de wegen aangegeven. Eind 2021 wordt een nieuw geactualiseerd beleidsplan voor de planperiode 2022 tot en met 2026  ter vaststelling voorgelegd. In dit plan wordt de keuze voor het kwaliteitsniveau per type weg vastgelegd. Deze kwaliteitsniveaus zijn gebaseerd op de richtlijnen van het CROW (Nationaal kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte).

Speelplaatsen

Naam Beleidsplan

Beleidsplan speelplaatsen

Vastgesteld

2015

Looptijd

2015 - 2025

Actualisatie

2025

Vastgesteld kwaliteitsniveau

Basis

Naam Beheers- en onderhoudsplannen

Vervangingsplan spelen

Looptijd

Wordt jaarlijks herzien door de beheerder op basis van inspectiegegevens

Actualisatie

2021

Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf)

Nee

Naam voorziening/reserve

N.v.t.

Onderwerp

2022

2023

2024

2025

(x 1000 euro)

Investeringsbedragen

189

194

232

204

Exploitatiebedragen

35

35

35

35

Uitvoering in 2022

Herinrichten van speelplaatsen op basis van het vervangingsplan spelen 

Hoofdinspectie uit laten voeren

Actualiseren van de online plattegrond met speelplaatsen

Uitvoeren van groot onderhoud

Uitvoeren onderhoud kunstgras

Straatmeubilair, bebording en wegbewijzering

Naam Beleidsplan

-

Vastgesteld

-

Looptijd

-

Actualisatie

2021

Vastgesteld kwaliteitsniveau

Basis

Naam Beheers- en onderhoudsplannen

-

Looptijd

-

Actualisatie

2021

Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf)

Er wordt op dit moment gewerkt aan een uitvoeringsprogramma straatmeubilair. Dit plan wordt eind 2021 aan het college aangeboden.

Naam voorziening/reserve

N.v.t.

Onderwerp

2022

2023

2024

2025

(x 1000 euro)

Investeringsbedragen

0

0

0

0

Bedragen t.l.v. exploitatie

18

18

18

18

Uitvoering in 2022 (omschrijving activiteit)

Straatnaamborden op orde brengen

Openbare verlichting

Naam Beleidsplan

Beleidsplan Openbare Verlichting 2019-2023

Vastgesteld

2019

Looptijd

2019-2023

Actualisatie

2023

Vastgesteld kwaliteitsniveau

Alle verlichting in 2030 vervangen door LED

Naam Beheers- en onderhoudsplannen

Beheerplan Openbare verlichting 2019-2023

Looptijd

2019-2023

Actualisatie

2023

Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf)

Nee

Naam voorziening/reserve

N.v.t.

Onderwerp

2022

2023

2024

2025

(x 1000 euro)

Investeringsbedragen

627

627

627

627

Bedragen t.l.v. exploitatie

195

195

195

195

**bedragen conform  Raadsvoorstel beleidsplan**
De exploitatiekosten bestaan uit  onderhoudskosten (€ 170.000,-)  en advieskosten ( € 25.000,-).

Uitvoering in 2021

Teylingen

Op basis van het beleidsplan wordt ieder jaar een deel van de verlichting vervangen door LED-verlichting met als doel om in 2030 t.o.v. 2013 50% energie te besparen. In 2030 is dan alles LED-verlichting.

Civiele kunstwerken

Naam Beleidsplan

Beheerbeleidsplan civiele kunstwerken 2019-2023

Vastgesteld

2019

Looptijd

2019-2023

Actualisatie

2019

Vastgesteld kwaliteitsniveau

Basis

Naam Beheers- en onderhoudsplannen

Beheerbeleidsplan civiele kunstwerken 2019-2023

Looptijd

2019-2023

Actualisatie

2019

Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf)

Nee

Naam voorziening / reserve

Voorziening onderhoud civiele kunstwerken

Onderwerp

2022

2023

2024

2025

(x 1000 euro)

Investeringsbedragen

253

240

26

120

Bedragen t.l.v. exploitatie

22

22

22

22

Bedragen t.l.v. voorziening

234

121

123

250

Voorziening Kunstwerken

(x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Stand per 1 januari

510

509

601

711

Storting

233

233

233

233  

Uitname

234

141

123

250

Stand per 31 december

509

601

711

694

Uitvoering in 2022

Sassenheim

Voorhout

Investering: vervangen 3 houten fietsbruggen

Warmond

Investering: vervanging 2 houten aanlegsteigers

Toelichting:
In 2019 is het nieuwe Beleidsplan Civiele Kunstwerken 2019-2023 vast gesteld dat kaders omvat voor de borging van het juiste onderhoudsniveau en inzicht geeft in de benodigde financiële middelen om het beheer van de civiele kunstwerken de komende jaren te kunnen uitvoeren.

Baggeren

Naam Beleidsplan

Baggerbeheerplan gemeente Teylingen 2015-2024

Vastgesteld

2014

Looptijd

2015-2024

Actualisatie

2024

Vastgesteld kwaliteitsniveau

Voldoen aan de dwarsprofielen die zijn opgenomen in de legger (diepte en talud onder water)

Naam Beheers- en onderhoudsplannen

Baggerbeheerplan gemeente Teylingen 2015-2024

Looptijd

2015-2024

Actualisatie

2024

Is er sprake van achterstallig onderhoud? (zo ja, toelichting opnemen in paragraaf)

Nee

Naam voorziening/reserve

Voorziening waterwegen

Voorziening waterwegen

(x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Stand per 1 januari

107

135

172

210

Storting

75

75

75

0

Uitname

48

38

37

0

Stand per 31 december

135

172

210

210

Uitvoering in 2021

Teylingen

In 2020 wordt  een nieuw baggerbestek in HLT verband, wat in Q4 2021 zal worden uitgevoerd. Tevens zal de vijver Overbosch worden gebaggerd conform beheerovereenkomst Overbosch.

Baggeren zal onderdeel zijn van het beleidsstuk Programma Water en Klimaatadaptatie. Hiermee wordt een doorkijk gegeven naar beheer in relatie klimaatverandering.

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2022 14:00:15 met de export van 12/17/2021 14:05:55