Algemeen

Voorwoord

Het college van de gemeente Teylingen presenteert de begroting voor de jaren 2022-2025. Dit is de laatste begroting van de lopende raadsperiode. Wanneer we terugkijken op de afgelopen drie jaar, concluderen we dat we echt een verschil hebben gemaakt. We hebben concrete stappen gezet om te investeren in de toekomst van Teylingen.

We realiseren ons dat Teylingen nooit af is: we hebben een prachtige gemeente en het vraagt een continue inspanning om dat zo te houden. Tot aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 ronden we lopende zaken af en zijn we terughoudend met nieuwe beleidsvoorstellen. Zodoende maken we bewust ruimte voor een nieuw college.

Voor volgend jaar is het gelukt de begroting sluitend te krijgen. Voor de jaren vanaf 2023 ligt dat ingewikkelder: het zijn financieel onzekere tijden. De uitgaven waar we als gemeente voor komen te staan, zijn moeilijk te voorspellen. Ook staat nog niet vast welke inkomsten we kunnen verwachten. Het college presenteert een analyse en mogelijke oplossingsrichtingen aan het nieuwe college, zodat zij na de verkiezingen een goede start kunnen maken. En de oplossingen en koers kunnen kiezen die bij het nieuwe college past.

De uitspraak van de arbitragecommissie inzake het geschil tussen het Rijk en de VNG over extra geld voor de jeugdzorg heeft een positief effect op onze financiën voor 2022. Het effect bedraagt 1,8 miljoen euro positief. Een besluit over eventuele structurele doorwerking ligt in handen van een nieuw te vormen kabinet. Samen met andere gemeenten maken wij ons binnen VNG-verband sterk voor een extra financiële impuls vanuit het Rijk, om de negatieve financiële effecten van decentralisaties te compenseren.

We zijn blij dat we de woonlasten voor onze inwoners opnieuw laag hebben kunnen houden. Teylingen is dit jaar een plaats gestegen op de EW weekblad (Elsevier) ranglijst van beste gemeenten om te wonen (positie 23). Nog steeds zijn we de gemeente met de laagste woonlasten van Zuid-Holland. Maar we realiseren ons wel dat dit geen doel op zich mag zijn: belangrijk is vooral dat we de voorzieningen voor onze inwoners en ondernemers op peil houden.

De coronapandemie kondigde een periode aan die ook ons voor de nodige uitdagingen heeft gesteld. We hebben gedaan wat we konden om onze inwoners en ondernemers te ondersteunen. Ondernemers kregen de ruimte en we hebben continu het contact gezocht met inwoners, organisaties en ondernemers (de  netwerkstrategie). We hebben gehandhaafd op het naleven van de coronamaatregelen. Dit hebben we echter pas gedaan nadat we samen met ondernemers, verenigingen en inwonersgesprekken hebben gevoerd over de maatregelen en de rol die zij daarin konden spelen. Zo konden we samen mensen stimuleren zich aan de regels te houden.
Het toekomstige verloop van de coronapandemie en de mogelijke (financiële) effecten kunnen we nog niet overzien. Natuurlijk blijven we ons best doen om de Teylingers terzijde te staan in deze onzekere en lastige tijd.

Zichtbaar het verschil maken
‘Duurzaam denken en doen’ is het uitgangspunt van al onze gemeentelijke plannen en projecten. In het Plan Duurzame Ontwikkeling Teylingen stippelen we via vijftig projecten de route uit naar een duurzaam Teylingen in 2030. Onlangs heeft de raad ingestemd met de Regionale Energiestrategie (RES), de komende tijd gaan we deze lokaal verder uitwerken.

We spannen ons flink in om te voldoen aan de grote vraag naar huizen. Er lopen tal van projecten in de gemeente die daarop aansluiten. In het Groot Seminarie hebben we met aandacht voor verschillende doelgroepen zowel huur-, koop- en zorgappartementen gerealiseerd. We kijken daarbij tevreden terug op de samenwerking met inwoners. Ook hebben we een Woonvisie op papier gezet. Daarin is onder meer Nieuw Boekhorst opgenomen: een plan voor nieuwe woningen voor verschillende doelgroepen. Zo zorgen we ervoor dat Teylingen ook in de toekomst een diverse en inclusieve gemeente is.

Onze ambitie is de centra van onze dorpen aantrekkelijk en vitaal te houden. Daarom hebben we een Centrumvisie ontwikkeld. Daarover hebben we uitvoerig gesproken met betrokkenen, waarna de raad er een besluit over heeft genomen. Dankzij het uitvoeringsprogramma én door ruim tien miljoen euro te investeren, zorgen we dat onze dorpen klaar zijn voor de toekomst.

Samen met de omliggende gemeenten hebben we de Integrale Toegang Zorg gerealiseerd. Inwoners kunnen nu op één plek terecht voor al hun zorgen en vragen, namelijk bij Voor ieder 1. Zo zorgen we dat mensen met hun hulpvraag bij de juiste hulpverlener terechtkomen en dat niemand buiten de boot valt.

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2022 14:00:15 met de export van 12/17/2021 14:05:55