Programma 1. Prettig wonen voor iedereen

Openbare ruimte

Wat willen we bereiken?

Doel:

Samen zorgen voor een schone leefomgeving

Wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit

Activiteit omschrijving

P32

We ondersteunen educatieprojecten en initiëren voorlichtingscampagnes op het gebied van (zwerf)afval en hondenpoep.

Uitwerking 2022 (e.v.):
Naar behoefte faciliteren we o.a. scholen en (afval)ambassadeurs en denken we actief mee. Deze lijn trekken we in 2022 door.

P33

We houden toezicht op de uitvoering van het hondenbeleid. Naast de reguliere handhavingstrajecten zetten we in op jaarlijkse voorlichtingscampagnes om het gedrag te beïnvloeden. We monitoren de effecten en beoordelen op basis daarvan of bijstelling van beleid nodig/gewenst is.

Wat willen we bereiken?

Doel:

Versterken van de biodiversiteit

Wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit

Activiteit omschrijving

P21

Op basis van een in 2018 vastgestelde kansenkaart wordt een Uitvoeringsprogramma Biodiversiteit opgesteld.

Uitwerking 2022 (e.v.):
Onderdelen uit de kansenkaart biodiversiteit laten we terugkomen in het Groenbeheerplan c.q. uitvoeringsprogramma dat we in 2021 gaan opstellen. Daarin wordt ook de relatie gelegd met klimaatadaptatie.

P22

Bij de (her)inrichting en het beheer van woonwijken en bermen langs verbindingswegen zullen groen en natuurvriendelijke oevers anders worden uitgevoerd en passen we het maaibeleid aan. Bij (her)inrichting zullen we de streekeigenheid versterken door het toepassen van inheemse bomen, struiken en planten die passen bij de natuurlijke omstandigheden. Beschoeiing zal daar waar mogelijk bij vervanging omgevormd worden naar een natuurlijke oever. Grasbermen worden langzamerhand vervangen door bloemrijke bermen en er zal meer gevarieerd gaan worden in maaifrequentie en aanwezige beplanting en gewassen, bijvoorbeeld aan de kant van watergangen, laten we vaker ongemoeid. Door deze maatregelen zal er meer verscheidenheid (biodiversiteit) aan planten- en diersoorten ontstaan.

Uitwerking 2022 (e.v.):
Bij (her)inrichting van woonwijken en het uitvoeren van maaibeheer kijken we standaard naar kansen voor biodiversiteit. Waar mogelijk voeren we die ook uit.

SAMENWERKINGSPARTNERS

Verbonden partijen

Overige samenwerkingspartners

Omgevingsdienst West-Holland (ODWH)
VAB
Stichting RIJK

Inwoners
Zwerfafvalambassadeurs
Maatschappelijke instellingen

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2022 14:00:15 met de export van 12/17/2021 14:05:55