Home

Bijlagen

 

Programma 

Categorie

Risico

Toelichting Impact

 Aandeel  

Prettig wonen voor iedereen

Bedrijfsrisico

Bouwleges kunnen onvoldoende onderbouwd.

Dit kan resulteren in claims door burgers en bedrijven. Als de onderbouwing niet blijkt te kloppen mogen in 2020 geen leges worden gevorderd. Totale schade is dan de geraamde opbrengst voor omgevingsleges

 €              68.000

Prettig wonen voor iedereen

Grondexploitatie

Het begrote volume aan bouwleges kan niet geint worden doordat projecten doorschuiven naar volgende boekjaren.

Dit kan resulteren in een dekkingstekort in de begroting.

 €              68.000

Prettig wonen voor iedereen

Bedrijfsrisico

Implementatie van de omgevingswet en de wet kwaliteitsborging loopt vertraging op. 

Dit kan veroorzaakt worden door mismatch in kennis, vaardigheden en cultuur. Dit resulteert in extra kosten voor inhuur en begeleiding.

 €              14.000

Prettig wonen voor iedereen

Bedrijfsrisico

De inventarisatie van kapitaalgoederen is onvolledig.

De oorzaak hiervan is uitbesteding en onvoldoende vastlegging van kennis. Het gevolg hiervan is dat kapitaalgoederen onvoorzien onderhoud nodig hebben. Kapitaalgoederen zijn kostbaar, herstel is vaak kostbaar.

 €              14.000

Prettig wonen voor iedereen

Juridische risico's

Een bestuurlijke maatregel is gebaseerd op een foute beoordeling.

Als uit de juridische procedure blijkt dat een bestuurlijke maatregel ten onrechte is opgelegd kan dit leiden tot een schadeclaim.  

 €              14.000

Prettig wonen voor iedereen

Bedrijfsrisico

Schade door vandalisme is groter dan voorzien en is niet verzekerd. 

De gemeente is verzekerd tegen brand,- storm-, vliegtuig- en inbraakschade voor gebouwen. Schades door vandalisme zijn voor rekening van de gemeente. Het risico bestaat dat bij onderverzekering een lager bedrag wordt uitgekeerd dan de werkelijke schade. De verzekerde waarden van de gebouwen zijn volgens de polissen geindexeerd. Periodiek wordt de juistheid daarvan bezien door taxaties. De gemeente heeft budgetten voor vandalisme opgenomen. Tot op heden zijn deze budgetten toereikend. 

 €              14.000

Prettig wonen voor iedereen

Bedrijfsrisico

Ziekten en plagen in de buitenruimte nemen toe door o.a. klimaatverandering. 

We zien steeds meer ziekten en plagen in de buitenruimte ontstaan waartegen we maatregelen moeten nemen. Essentaksterfte, Kastanjebloedingsziekte, Eikenprocessierups.  Hierdoor moeten vaker onvoorziene kosten worden gemaakt om de negatieve gevolgen hiervan te bestrijden. 

 €              56.000

Prettig wonen voor iedereen

Bedrijfsrisico

Versneld vervangen of groot onderhoud uitvoeren door wijzigingen in o.a. het klimaat

Het klimaat is aan het veranderen daarbij ontstaat de kans dat de huidige inrichting niet meer voldoet of sneller slijt dan voorzien. 

 €           158.000

Prettig wonen voor iedereen

Grondexploitatie

Zie voor een toelichting de paragraaf grondbeleid

 €                         -

Energiek en sociaal Teylingen

Bedrijfsrisico

Leerlingenvervoer wordt niet conform contract geleverd.

Dit resulteert in juridische stappen met als doel de dienstverlening weer op peil te brengen.

 €      450.000

Energiek en sociaal Teylingen

Open einde regelingen

Stijging van de vraag naar zorg en ondersteuning binnen open-einde-reglingen. 

Dit resulteert in een toename van niet begrote kosten 

 €      450.000

Energiek en sociaal Teylingen

Open einde regelingen

In de begroting van de Kust- Duin en Bollenstreek (Maregroep) is een bedrag opgenomen voor een gemeentelijke bijdrage. In de begroting van Teylingen is een stelpost opgenomen dat deze gemeentelijke bijdrage deels wordt terug ontvangen. Mogelijkheid bestaat dat de KDB dit bedrag door tegenvallende resultaten dit bedrag niet kan terug betalen.

Het niet terug betalen van een deel van de gemeentelijke bijdrage KDB ( € 220.000) leidt tot een tegenvaller in de begroting van Teylingen. Op basis van voor gaande jaren achten wij die kans klein.

 €        44.000

Energiek en sociaal Teylingen

Open einde regelingen

In de begroting van Holland Rijnland TWO wordt vanaf 2023 rekening gehouden met de effecten van het nieuwe inkoopbeleid jeugd. Dit nieuwe inkoopbeleid is vanaf 1 januari 2022 al van kracht. Wij verwachten dan ook dat dit in 2022 al zal leiden tot effect. Het college heeft hiervoor een stelpost opgenomen in 2022 van € 150.000. Dit bedraagt ca. 60% van het voordelige effect wat Holland Rijnland TWO in 2023 heeft opgenomen

Het nog niet behalen van inkoopvoordelen op jeugd resulteert in een nadeel voor de begroting van Teylingen.

 €      112.500

Energiek en sociaal Teylingen

Open einde regelingen

Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet regelt welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. Omdat het vaak moeilijk is om te bepalen welke gemeente verantwoordelijk is, gaat het woonplaatsbeginsel wettelijk veranderen vanaf 1 januari 2022. Uitgangspunt in de nieuwe definitie van het woonplaatsbeginsel wordt de gemeente waar de jeugdige zijn woonadres heeft volgens de Basisregistratie Personen (de BRP). Deze wijziging heeft effect op de verdeling van de algemene uitkering tussen gemeenten. Momenteel wordt onderzocht samen met Holland Rijnland TWO of de uitgaven ook zullen dalen of stijgen. Dit betreft nog een voorstel en is derhalve nog niet verwerkt in het financieel meerjarenperspectief.

Het is mogelijk dat de verdeling van de inkomsten vanuit het gemeentefonds op basis van woonplaatsbeginsel anders is dan de uitgaven. Op dit moment is dit nog niet bekend. De verwachting is dat hier meer duidelijkheid over ontstaan begin 2022. Voor nu kunnen we dit risico niet inschateen en bedraagt de impact € 0.

 €                  -

Modern bestuur, invloedrijke inwoners

Bedrijfsrisico

De publieke opinie ten aanzien van HLTsamen of de gemeenten wordt negatief beinvloed.

De oorzaken hiervoor zijn divers en onvoorspelbaar. Dit resulteert in imagoschade en additionele kosten voor communicatiemiddelen en woordvoering.

 €        68.000

Modern bestuur, invloedrijke inwoners

Bedrijfsrisico

Politieke agenda kan niet geheel worden uitgevoerd vanwege vroegtijdig vertrek bestuurder

Dit kan resulteren in vertraging van de politieke agenda en additionele kosten voor wachtgeld. Bij het financieel maken van dit risico is enkel rekening gehouden met het aspect wachtgeld. Het jaarsalaris van een wethouder exclusief werkgeverlasten is afhankelijk van het aantal resterende maanden in het jaar.

 €          9.000

Modern bestuur, invloedrijke inwoners

Bedrijfsrisico

Participatietrajecten wekken vertrouwen dat onvoldoende kan worden waargemaakt.

Dit resulteert in imagoschade en additionele communicatieinspanningen. Kosten verbonden aan communicatie gericht op het managen van verwachtingen en het herstellen/beperken van imagoschade. 

 €        56.000

Modern bestuur, invloedrijke inwoners

Bedrijfsrisico

Tussenevaluatie van HLTsamen geeft aanleiding tot nader onderzoek.

Dit resulteert in additionele kosten van onderzoeksbureau en communicatie. Afhankelijk van de uitkomsten mogelijk ook meer extitentieel

 €        68.000

Algemene dekkingsmiddelen

Bedrijfsrisico

Voorziening onderhoud gebouwen is ontoereikend vanaf 2024.

 De voorziening groot onderhoud gebouwen loopt nu negatief in 2024 en 2025. Het meerjaren onderhoudsplan gebouwen wordt momenteel geactualiseerd. Hierbij komt het voornemen om meerjarenplannen te ontwikkelen om ons eigen vastgoed energieneutraal en gasloos te maken. Dit kan leiden tot een aanzienlijke hogere storting in deze voorziening. Met de bezuinigingsopdracht zullen wij kijken naar de keuzes die gemaakt kunnen worden, bijv. verlagen onderhoudsniveau's, ambitie en afstoten gebouwen.

 €                  -

Overkoepelend Risico

Bedrijfsrisico

Risico als gevolg van operationele tegenvallers.

 €        34.000

Overkoepelend Risico

Bedrijfsrisico

De borging van projecten (projectmatig werken) vindt onvoldoende plaats.

De oorzaak hiervan is tijd (afhankelijkheid van andere projecten) kennis en cultuur. Dit resulteert in kwaliteitsproblemen en herstelwerkzaamheden.

 €        34.000

Overkoepelend Risico

Algemene uitkeringen

Ontwikkeling gemeentefonds

Risico dat de bestaande verdeelmaatstaven zich anders ontwikkelen dan geraamd. Daarnaast zijn er nieuwe ontwikkelingen in de herverdeling van het gemeentefonds. Dit is een voorstel van het Rijk, waarbij vanaf 2023 het totale gemeentefonds (€ 30 miljard) wordt herverdeeld over de gemeenten. Waar het effect voor Teylingen eerder nog beperkt bleef tot een vermindering van € 70.000 laat het vernieuwde voorstel een negatief effect zien: - € 982.000. Dit voorstel is nog niet behandeld in de 2e kamer. Op dit moment is het effect voor Teylingen nog onduidelijk.

 €      158.000

Overkoepelend Risico

Juridische risico's

Procedurefouten bij aanbestedingen

Bij een gerechtelijke procedure kan de gemeente veroordeeld worden tot het betalen van de financiele schade. Tevens kan achteraf blijken dat de aanbesteding niet op rechtmatige wijze heeft plaats gevonden

 €        56.000

Overkoepelend Risico

Bedrijfsrisico

Hogere uitgaven en lagere inkomsten vanwege diverse corona-maatregelen

Onzekerheid welke compensatie wij ontvangen in relatie tot de noodmaatregelen en of deze compensatie voldoende is om alle extra kosten te dekken. 

 €      450.000

Financiering & Garantie

Bedrijfsrisico

Risico dat directe tegenpartijen stoppen met betalen waardoor leningen niet of deels terugbetaald worden.

Dit heeft een negatief effect op de exploitatieruimte van de gemeente. 

 €      275.000

Verbonden partijen

Bedrijfsrisico

Risico's in de bedrijfsvoering van een verbonden partij.

Hierdoor is de verbonden partij onvoldoende in staat om haar opdracht uit te voeren en/of schade (euro) wordt doorbrekend aan de gemeente.

 €   1.503.000

 €   4.173.500

 

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2022 14:00:15 met de export van 12/17/2021 14:05:55