Programma 1. Prettig wonen voor iedereen

Implementatie Omgevingswet

Wat willen we bereiken?

Doel:

Klaar voor de implementatie van de Omgevingswet

Wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit

Activiteit omschrijving

P55

We gaan verder met het gereedmaken van onze organisatie voor het werken met de Omgevingswet.

Uitwerking 2022 (e.v.):
We ondernemen de volgende activiteiten:
▪ Organiseren van bijeenkomsten en proeftuinen voor ambtenaren, bestuurders, samenwerkingspartners en initiatiefnemers om de nieuwe manier van werken te introduceren;
▪ Uitwerken van serviceformules voor het werken met de Omgevingswet, vanuit de één-loket-gedachte;
▪ Ontwikkelen van kaders hoe we (overheids)participatie onder de Omgevingswet gaan vormgeven;
▪ Uitvoeren strategisch communicatieplan;
▪ Aanpassen van competentieprofielen medewerkers;
▪ Kennisuitwisseling in samenwerking met diverse keten- en regiopartners;
▪ Uitvoeren pilots met aansluiting op landelijke digitale stelsel Omgevingswet;
▪ Inrichten noodzakelijke IT-architectuur (applicaties en gegevens realiseren om nieuwe processen te ondersteunen).

Wat willen we bereiken?

Doel:

Samen een omgevingsvisie maken gericht op de toekomst

Wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit

Activiteit omschrijving

P1

In het kader van de opstelling van de omgevingsvisie is het de bedoeling om opgaven en vraagstukken op een geïntegreerde wijze vast te leggen, zoals de woningbouwopgave, vraagstukken vanuit het sociaal domein, gezondheid, bereikbaarheid, mobiliteit en duurzaamheid (fysiek en sociaal).

Uitwerking 2022 (e.v.):
In 2021 is het traject van de omgevingsvisie gestart. In 2022 e.v. worden, in een met de raad afgestemd en participatief proces, de opgaven en ambities voor de fysieke leefomgeving geïntegreerd in de omgevingsvisie. De vaststelling van de omgevingsvisie is voorzien in de tweede helft van 2023. Naast de omgevingsvisie wordt een Maatschappelijke Agenda opgesteld.

P27

De aanwezigheid van (fysieke) voorzieningen in buurten en aandacht voor sociale duurzaamheid zal worden opgenomen in de omgevingsvisie. Het welzijnswerk zal worden ingezet voor het stimuleren van buurtinitiatieven. We leggen nadrukkelijk de bal neer bij de samenleving (right to challenge) om zelf met initiatieven te komen.

Uitwerking 2022 (e.v.)
In 2021 maken we een start met het proces om te komen tot een omgevingsvisie en  met de selectie van een uitvoerend en deskundig stedenbouwkundig bureau (via een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure). In 2022 betrekken we alle stakeholders (inwoners, bedrijven, belangengroepen en ketenpartners) bij het opstellen van onze omgevingsvisie, waarbij de inzet is gericht op integratie van de Maatschappelijke Agenda (MAG).

SAMENWERKINGSPARTNERS

Verbonden partijen

Overige samenwerkingspartners

Holland Rijnland
Omgevingsdienst West-Holland
GGD
Veiligheidsregio Hollands Midden

Provincie Zuid-Holland
Hoogheemraadschap van Rijnland

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2022 14:00:15 met de export van 12/17/2021 14:05:55