Programmaplan

Programma 4. Duurzaam denken en doen

Duurzaamheid staat - verbaal - hoog in het vaandel. Het is echter bij veel inwoners, ondernemers en organisaties nog niet doorgedrongen dat de klimaatcrisis een serieus probleem is, dat serieus aandacht vraagt, dat veel tijd kost om uitdagingen op te pakken en een veelvoud van investeringen vraagt.

De klimaatcrisis maakt duidelijk dat het roer om moet. De grote opgaven waar we voor staan zijn onder andere: energie besparen, isoleren van woningen en bedrijfspanden, duurzame mobiliteit, kleinschalige - Zon op dak - opwek, grootschalige duurzame opwek van energie, duurzame warmte, duurzame verstedelijking, klimaat adaptatie (meer groen, drainage, etc.), circulariteit en afvalscheiding.

De verduurzamingsopgaven moeten we ‘ons eigen’ maken. Dit is niet iets van de overheid, niet van de politiek, niet van mij en niet van jou maar van ons allemaal. Samen maken we de toekomst en zetten we ons in om die opgaven aan te pakken met als doel een duurzaam Teylingen, voor de kinderen van onze (klein)kinderen.  

Speerpunten
De belangrijkste speerpunten uit het programma Duurzaam denken en doen zijn:

 • Uitvoering geven aan het Energieakkoord Holland Rijnland, dat inmiddels is vertaald naar de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0
 • De RES vertalen naar lokaal beleid middels het vaststellen van een Lokale Energiestrategie en de Transitie Visie Warmte
 • In 2022 stellen we de uitvoeringsprogramma's warmte en energie op. Hierin werken we de ambitie(s) uit naar concrete projecten
 • We versnellen waar mogelijk het opwekken van duurzame energie, lokaal en regionaal
 • Plan Duurzame Ontwikkeling Teylingen 2020-2024
 • We nemen maatregelen in het kader van klimaatadaptatie op de terreinen waar dat nodig is
 • Bij de afvalinzameling richten we ons op minimaal 75% afvalscheiding in 2022 en maximaal 120 kg

restafval per inwoner per jaar

 • Uitvoeringsprogramma Biodiversiteit wordt in najaar 2021 aan de raad aangeboden
 • Beleidsplan Circulaire Economie volgt eind 2021
 • We spannen ons in voor subsidies en cofinanciering van duurzame doelstellingen
 • We versterken onze strategische agenda in nauw overleg met inwoners, bedrijfsleven en de raad; we

streven naar een maatschappelijk breed gedeelde basis voor de verdere duurzame ontwikkeling van de
Teylingse gemeenschap

 • Waar mogelijk en zinvol werken we nauw samen met de andere gemeenten in de regio Duin- en

Bollenstreek

Trends en ontwikkelingen

Maatschappelijk bewustzijn over het belang van duurzame ontwikkeling groeit

De aandacht voor allerlei vormen van duurzame ontwikkeling groeit snel. Het onderwerp heeft een dominante plaats gekregen inclusief media-aandacht. Daarmee groeit het besef bij veel mensen dat actie noodzakelijk is, en dat die actie begint in het eigen huis, met het eigen gedrag. Gemeenten krijgen meer vragen. Meer mensen willen betrokken zijn bij acties, of hun mening geven over ontwikkelingen. Die ontwikkeling naar brede participatie is een belangrijke stap om een duurzame toekomst van en voor iedereen te ontwikkelen. Desondanks staan we pas aan het begin van deze ontwikkeling, die we moeten koesteren en versterken. De komende jaren geven we blijvend aandacht aan zowel kennis als handelingsperspectief en urgentie. Dat laatste is nodig om een duurzame ontwikkeling te versnellen.

Duurzame ontwikkeling: belangrijk thema in de omgevingsvisie voor gemeente en gemeenschap
Gemeenten ontwikkelen zich in een dynamische, snel veranderende omgeving. De grootste uitdaging nu is om als gemeente een nieuwe werkwijze aan te pakken via de omgevingsvisie, met de eigen gemeenschap. De positie van de gemeente verandert en de betrokkenheid van inwoners wordt groter. De komende jaren moet die ontwikkeling zich voltrekken.

In dat proces moet veel aandacht zijn voor duurzame ontwikkeling, juist omdat de omgevingsvisie ver vooruit moet kijken. Ons perspectief is belangrijk bij het maken van keuzes voor een duurzame toekomst, expliciet voor onze kinderen en ook hún kinderen.
Daarom moeten we voor die duurzame toekomst fundamentele keuzes durven maken, tegen heilige huisjes schoppen en keuzes maken met een scherp oog voor wat onze gemeenschappelijke toekomst kan bedreigen. Dat veranderingsproces staat nog aan het begin, het is de grootste uitdaging voor iedere gemeente.

Klimaat en energie: systematische uitwerking als basis voor toekomstige stappen
De energietransitie vraagt een gestructureerde aanpak en een lange adem. De gemeenten hebben een belangrijke rol richting de eigen inwoners en bedrijven om de energietransitie op een voor iedereen haalbare en hanteerbare wijze te laten plaatsvinden. De uitwerking in een Regionale Energie Strategie (RES) en de lokale vertaling daarvan naar een Lokale Energie Strategie (LES) en Transitie Visie Warmte (TVW) moeten voor iedereen richting geven aan de uit te voeren acties, de rolverdeling, financiële aspecten en de ontwikkeling van een nieuwe ruimtelijke benadering, waarin ook het energielandschap een plaats kan vinden.

Toekomstgerichte bestuurskracht: samen werken aan gezamenlijke doelstellingen
Duurzame ontwikkeling gaat niet over Teylingen alleen, veel uitdagingen zijn immers niet goed hanteerbaar voor een zelfstandige gemeente. Daarom is samenwerken, vanuit gemeenschappelijke doelen, met de bereidheid om het hogere doel vóór het lokale belang te laten gaan, een randvoorwaarde om duurzame ontwikkelingen tot stand te brengen.

Teylingen werkt al intensief samen met Hillegom en Lisse, de Duin- en Bollenstreek en Holland-Rijnlandverband. Die samenwerkingen bieden de beste kans om samen grotere stappen te zetten dan dat iedere gemeente voor zichzelf kan zetten. Die uitvoeringskracht, ondersteund door een toekomstgerichte bestuurlijke samenwerking, biedt de beste kans voor een duurzame ontwikkeling die leidt naar een duurzame toekomst voor iedereen.

Lasten, baten en saldo

Lasten

-6.790

7,7 %

Baten

7.647

8,7 %

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2022 14:00:15 met de export van 12/17/2021 14:05:55